5- عدم کاهش عملکرد: با دقت در نحوه گلدهی و میوه دهی عناب به این نتیجه  می رسیم که عناب سه نوع میوه تولید می کند: میوه های نسل اول که از گلدهی اول در اواخر اردیبهشت ماه تشکیل می شود و دارای میوه های درشت است که دوره بلوغ آنها تقریباً 100 روز می باشد. میوه های نسل دوم که از گلدهی دوم در اواسط خرداد ماه تشکیل می شود و دارای میوه های متوسط است که دوره بلوغ آنها تقریباً 60 تا 75 روز(1و2)  می باشد. میوه های نسل سوم که از گلدهی سوم در اواسط تیرماه تشکیل می شود و دارای میوه های کوچک و ریزی است که دوره بلوغ آنها تقریباً 45 تا 50 روز می باشد و به عنوان عناب مهرگون شهرت دارد. مجموع این سه میوه دهی است که عملکرد درخت را رقم می زند، با درنظرگرفتن این مطلب که با وقوع سرماهای دیررس بهاره و زودرس پاییزه  میوه های نسل اول و سوم را از دست بدهیم و با توجه به اصل تنک میوه توسط درخت به منظور مدیریت تغذیه در حفظ سایر گلها و میوه ها، در حقیقت با ماندن میوه های نسل دوم کاهش عملکردی نخواهیم داشت.( نگاره 4-1)

5- سازگاري عناب نسبت به عوامل نامساعد اقليمي :

درخت عناب از نظر نورگرايي ، درختي بسيار روشنايي پسند(2)[3] است.( نگاره 4-2 )به همين جهت آن را به صورت جمعي در باغ يا به صورت توده اي نمي كارند و بیشتر در كنار جويبارهاي آبياري کاشته می شود تا از هر طرف از نور خورشيد استفاده كند. در محيطهاي كاشت انبوه ، رشد درخت عناب كاهش يافته و بازدهي آن كم مي شود .

5-1- تنش خشكي :

تجربه نشان داده است در صورتي كه درخت عناب در طول سال و به ويژه در هنگام تلقيح با كمي آب مواجه نشود، كاهش عملكرد چنداني صورت  نمي گيرد. درخت عناب به ميزان بارشهاي سالانه در محل ، شكل بارندگي و پراكندگي باران حساسيت زيادی ندارد و مي توان آن را در مناطقي با  بارندگي 80 ميليمتر به بالا به شرط امكان آبياري كم كاشت. به همين دلیل براي كاشت در مناطق كم باران استپي و حاشيه كوير مناسب است .( 4-3 ، نگاره 4-4، نگاره 4- 5 ،نگاره 4-6 و نگاره 4-7) . این گونه در شرایط خشکسالی زمانی که محتوای نسبی آب در خاک کمتر از 60 درصد باشد نیز ، قادر به تولید محصول مناسب می باشد(2). در Z.mauritiana در مراحل اولیه تنش خشکی، روزنه ها به کمبود  آب بسیار حساس هستند و هدایت روزنه ای به طور مؤثری کاهش می یابد که موجب افزایش استفاده از آب درونی در مدت زمان کوتاه می گردد (Arndt و همکارن ، 2001). با افزایش کمبود آب تنظیم اسمزی اتفاق می افتد و با افزایش نسبت ریشه به ساقه بهره برداری از منابع خاک بهتر صورت می گیرد. به دنبال این مرحله ریزش برگها و ورود به مرحله خفتگی رخ خواهد داد (Arndt و همکاران ، 2001 و Clifford، 1998).

mauritiana Z.نمونه ای از یک گونه مقاوم به خشکی است و این درخت یک گونه غالب در پوشش طبیعی بیابانهای هند است (Cherry ، 1985) این درختان به خوبی با خشکی شدید و شرایط گرما سازگار شده اند. در هند و در طول ماه های تابستان از ماه  می  تا  ژوئن Zmauritiana با ریزش برگهای خود وارد دوره خواب  می شود. این درختان در زمینهای  نامرغوب و حاشیه ای نیز عملکرد خوبی دارند،در حالی که سایر گونه های درختی میوه  عملکرد بسیار ضعیفی داشته و یا رشد خود را  از دست می دهند. (Bal و Jawanada ، 1978).

مطالعات فیزیولوژیکی انجام شده بر روی  جنس زیزیفوس ثابت کرده است که  گونه های مختلف جنس زیزیفوس شرایط خشکی و درجه حرارت بالا را در محیطهای بیابانی تحمل می نمایند (Clifford و همکاران ، 1998 و Arndt و همکاران ، 2001).

« 1 2 3 4 5 6»