مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

6-11-1- مناطق پراکنش :

سرتاسر هند و در جنگلهای خشک و مراتع.

6-11-2- گسترش در ایران :

گزارشی وجود ندارد.

6-11-3- خواص درماني :

توسط بذر تکثیر می یابد و ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد .ریشه ها شدیداً قابض هستند و به منظور دفع کرم روده ، کمک به هضم ،ازدیاد ترشح بیش از حد اسید معده ،درمان آسکاریس ،استومالجیا و در درمان جراحات به کار می رود .(13) (نگاره 3-24) جوشانده پوست ريشه آن جهت التيام و درمان زخمهاي تازه به كار مي رود .از ریشه این گونه چهار آلکالوئید[23] زیزیفین [24] N ،O،Q&P  استخراج شده اند که در میان این ترکیبات زیزیفین N&O داراي خاصيت آنتی پلاسمودیل بسیارقوی در برابر پارازیت پلاسمودیم فلاسیپارم[25] باغلظت mg/ml5/3و92/3 می باشد،درحالی که اثرات  ضعیف تر  ازآنتی باکتریویال را نشان داده اند در برابرمایکوباکتریوم توبرکلوسیس[26]با غلظت mg/ml 200(9).

6-12- Z.obtisufolia:

موارد مترادف با این گونه  عبارتند از :

Condalia lycioides (A. Gray) Weberb.

Rhamnus obtusifolia Hook. ex Torr. & A. Gray

گیاهی بوته ایست، ارتفاع آنها بین 5/0 تا 5/2 متر، اپیدرم ساقه صاف و بدون کرک و تا حدی کرکدار و یا واجد کرکهای فراوان است. پهنک برگ کشیده است و به شکلهای تخم مرغی تا تخم مرغی- مستطیلی، سه گوش- تخم مرغی یا نیزه ای-  تخم مرغی مشاهده می شود.طول برگ 10 تا 20 میلیمتر و عرض آن 4 تا 15 میلیمتر است. انتهای برگها گرد و یا به ندرت نوک تیز است. رنگ آنها  زیتونی مایل به خاکستری یا سبز خاکستری است. سطح رویی برگها معمولاً صاف و بدون کرک است و سطح تحتانی صاف و یا به ندرت کرکدار است. اما قاعده برگها پوشیده از کرک است. دمبرگها 2 تا 3 میلیمتر طول دارند و خاکستری رنگ هستند و بدون کرک و معمولاً تا حدی کرکدار و یا پوشیده  از کرک هستند. گوشوارکها بدون کرک هستند و یا سطح پشتی آنها پوشیده  از کرکهای ابریشمی است. گلها تقریباً در فصل بهار  ظاهر می شوند. هر گل آذین به ندرت کرکدار  است. سطح خارجی کاسبرگها  بدون کرک و تا حدی پوشیده از کرکهای ابریشمی است. میوه ها معمولاً در تابستا می رسند.(Weekleyو همکاران، 2001 وJohnston ،1963).

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید