اكو فيزیولوژي عناب

اكو فيزیولوژي عناب

اكو فيزیولوژي عناب

1 – اكو فيزیولوژي عناب :

گياهان به تناسب حساسيت و ميزان بردباريشان در برابر عوامل محيطي در يك اكوسيستم گسترش مي يابند . سازگاريهايي كه در دراز مدت در يك گونه ظاهر مي شود ،  امكان تطابق آن را با سطوح مشخصي از ميزان رطوبت قابل دسترس، درجه حرارت، نور و ساير شرايط مهيا مي سازد.

گونه هاي عناب گسترش جغرافيايي وسيعي را  از آرژانتين  تا چين  در برگرفته اند . به نظر مي رسد كه گسترش اين درخت از 34 درجه عرض جغرافیایی جنوبی تا عرض جغرافيايي 51 درجه شمالي (1و2)  ادامه  مي يابد و اين نشانگر اين مطلب است كه گياهان كم توقع ، از نظر اكولوژيكي گسترش وسيعتري را نسبت به گياهان پرتوقع  دارند(جدول 4-2) .

1- 1- نياز آبي :

گونه هاي عناب داراي نيازهاي آبي متفاوتي مي باشند. این درخت در دامنه بارندگی 85 تا 2000 میلیمتر پرورش می یابد(2) و يكي از دلايل اصلي جايگزين شدن اين درخت در الگوی باغات شهرستانهاي خراسان جنوبي ، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل19000 ریال به ازای  هر متر مکعب آب مصرفی مي باشد. نياز خالص آبياري آن حدود4500 متر مكعب در هكتار است (Mikoladze ،1988). در سالهاي خشك عناب كاران حتي با سه دفعه آبياري باغ در طول تابستان ، محصول عناب برداشت مي كنند. در صورتي كه هدف برداشت محصول خوب باشد در محدوده زماني بين تولید گل تا 2 هفته به برداشت ،  نبايد آبياري نامنظم صورت گيرد .

1- 2- خاک :

خاک مناسب با PH  4.5 تا 8.4 (2) و بافت خاک شني لومي  معین مي شود .درخت عناب نسبت به وجود گچ و تركيبات آهكي نسبتاً حساس است  و در اين گونه خاكها رشد كافي نمي كند و ميوه دهي آن كاهش مي يابد .درخت عناب خاكهاي اسيدي و خاكهاي آبگير را دوست ندارد و در زمينهاي باتلاقي خوب نمي رويد . بلكه ريشه آن نياز به اكسيژن دارد و در كنار آبهاي جاري بهتر نتيجه      مي دهد . این گیاه نسبت به شوری متحمل است و فقر غذایی خاک را تا حدودی تحمل می کند(Singh،1973) .براساس تحقيق علمي صورت گرفته روی عنابهای اسپیناکریستی ، موریتانی و چینی- که ارقام ایرانی نیز وابسته به این خانواده می باشند(دقیقی،1384)-  نتایج جدول 4-1 در خصوص خاک مناسب پرورش عناب به دست آمده است (2) .

جدول 4- 1 –  ویژگیهای خاک مناسب پرورش عناب

درجهشرایط خاکی
≥ 30 cmعمق
4.5 تا 8.4پی اچ
0.15 % کلرید سدیم
0.3 % کربنات سدیم
0.5 % سولفات سدیم

« 1 2 3 4 5 6»

دیدگاهتان را بنویسید