مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

*مشاوره پایان نامه های دانشجویی(درخواست مشاوره)

– ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR- پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد – 1389 . سعید ملک زاده، فرج ا.. شهریاری ، کمال غوث و هاجر شایسته.
– ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران با استفاده از نشانگر رپید- پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد – 1389. سعید ملک زاده، فرج ا.. سلحشور، کمال غوث و سمیه عباسی .
– بهینه سازی شرایط ریز ازدیادی گیاه عناب – پایان نامه کارشناسی ارشد – 1392- دانشگاه فردوسی مشهد- سعید ملک زاده، نسرین مشتاقی، کمال غوث و علی خزاعی.
– بررسی عوامل و عناصر اقلیمی بر عملکرد محصول عناب و پتانسیل سنجی کشت آن در ایران – 1394- سبحانی بهروز، صلاحی برومند ، کمال غوث و مریم نبئی – پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشکده¬ علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلي.

 

دیدگاهتان را بنویسید