مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

جدول3-4- آناليز صورت گرفته در هندوستان  بر روي عناب موریتانی ( عناب هندي ) (Morton،1987)

 

 

9-آشنایی با ارقام مشهور عناب در آذربايجان و تركمنستان :

در كشورهاي منطقه از جمله جمهوري آذربايجان و تركمنستان رقمهاي زيادي كشت مي شود.در جمهوري آذربايجان حدود 30 رقم عناب وجود دارد كه بعضي بومي هستند و بعضي ديگر از چين وارد شده اند .(حسین آوا،1381)

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید