مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

خصوصيات بعضي از رقمهاي مهم مورد كشت در اين كشورها به شرح زير مي باشد :

9-1- رقم آبشاران [39] :

بومي آذربايجان بوده و در منطقه آبشاران آذربايجان در سطح  وسيعی پراكنده است.

ارتفاع این درخت5 الي 6 متر و عرض تاج پوش آن6 متر می باشد .

برگهای آن شفاف ، تخم مرغي ، سطح بالایی آن  سبزتيره  و سطح پایینی سبزروشن است. طول ميوه 5/24 ميليمتر و قطرآن 2/22 ميليمتر ،شكل آن كشيده ،وزن 52/4گرم ، رنگ پوست میوه دارچيني و فرابر زرد است. فرابر آن نرم و طعمی ملس دارد ، مقدار قند آن 53/30 درصد و مقدار اسيد 11/4 درصد است . هسته آن گرد و نوك تيز و به رنگ سفيد و سطح آن ناهموار است . ميوه آن در اوايل آبان ماه مي رسد و از هر درخت حدود 25 كيلوگرم میوه برداشت مي شود.

9-2- رقم شيروان [40] :

بومي شيروان است ولی در مناطق مختلف آذربايجان پراكنده مي باشد . ارتفاع درخت آن 6 تا 7 متر و تاج آن چتري مي باشد . برگهای آن تخم مرغي ، نسبتاً بزرگ ، رنگ سطح بالایی آن سبز تيره و سطح پایانی سبزروشن است. اندازه میوه متوسط ، طول آن 5/23 ميليمتر و  قطر آن 23 ميليمتر و شكل میوه گرد و با كمي فرو رفتگي در نوك و وزن میوه 8/3 گرم است . طعم آن ملس ، فرابر آن زرد رنگ بوده و نسبتاً سفت، میزان قند آن 3/30 درصد و مقدار اسيد 78/1درصد  مي باشد. هسته آن صاف و شبيه هسته زغال اخته است. اندازه هسته كوچك ، طول آن 8/10 ميليمتر و قطر آن 75/7 ميليمتر است. ميوه آن در اوايل آبان مي رسد و از هر درخت حدود 40 كيلوگرم محصول برداشت مي شود .

9-3- رقم آذربایجان [41] : بومي آذربايجان است ، ارتفاع درخت5 تا 6 متر و عرض تاج پوش 5 متر است.برگهای آن تخم مرغي ، نوك تيز و به رنگ سبزتيره است. اندازه ميوه متوسط ، طول آن 22 ميليمتر ، قطر آن 19/5 ميليمتر ، وزن آن  4 تا 5 گرم است . گرد بوده و از دو طرف كمي فرو رفته است .رنگ پوست قرمز مايل به قهوه اي است ، فرابر آردي و به رنگ قهوه اي با طعم شيرين و  مقدار قند آن 97/29 درصد و مقدار اسيد آن 33/1 درصد مي باشد.هسته آن كشيده و نوك تيز،سطح آن ناهموار،طول 6/14ميليمتر، قطر 4/8 ميليمتر است . ميوه آن در نيمه دوم مهر مي رسد و از هر در خت حدود 35 الي 40 كيلوگرم محصول  عناب برداشت مي شود.

9-4- رقم تاجيكستان [42] :

بومي تاجيكستان است ،ارتفاع این درخت  6/7 مترو تاج آن چتري است.

برگ آن تخم مرغي و نسبتاً بزرگ ، رنگ سطح بالایی برگ سبزتيره و رنگ سطح پایینی برگ سبزروشن است . اندازه ميوه متوسط ، طول آن 5/23 ميليمتر ، قطر  23 ميليمتر و وزن آن 18/4گرم است. گرد بوده و در نوك كمي فرو رفته است . میانبر آن نسبتاً سفت و زرد رنگ با طعم ملس ، مقدار قند آن 330 درصد و مقدار اسيد آن 78/1درصد است.هسته آن قطور و بدون نوك ، سطح آن ناهموار ، طول آن  14 ميليمتر و قطر آن 5/8 ميليمتر است. بسيار پر محصول است ، ميوه هاي آن اوايل مهر شروع به رسيدن كرده و تا اوايل آبان كاملاً مي رسند .

9-5- رقم چين شماره A1[43] : بومي چين است و از حدود 60 سال پيش در آذربايجان كشت مي شود. ارتفاع این درخت 5 الي 6 متر می باشد . برگ آن  تخم مرغي و به رنگ سبز و شفاف است . طول ميوه 34 ميلیمتر و قطر آن 25 ميليمتر بوده و وزن آن 27 گرم و  شكل آن گرد و در نوك كمي فرو رفته است . رنگ پوست ميوه دارچيني، و رنگ میانبرآن زرد ،سفت و بسيار شيرين است . مقدار قند آن 47/36درصد و مقدار اسيد آن67/0درصد است .هسته ،كوچك ،گرد ،نوك تيز و با سطحي ناهموار. ميوه اين رقم در اوايل شهريور ماه مي رسد و از هر درختي حدود 15 كيلوگرم عناب برداشت مي شود .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید