مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

9-6 – رقم چين شماره A2 [44] :

از حدود 70 سال پيش در آذربايجان كشت مي شود . ارتفاع این درخت  4 متر است. برگ آن تخم مرغي و شفاف و ميوه آن 44 ميليمتر ، قطر میوه 41 ميليمتر ، وزن آن25 تا 45 گرم است . شكل ميوه گرد و در نوك كمي فرو رفته است. رنگ پوست میوه شكلاتي ، میانبر آن قهوه اي است و میوه آن شبيه خرما است .هسته آن به طول 18 ميليمتر و قطر 10 ميليمتر و نوك آن فرو رفته و سطح آن صاف است . بسيار پر محصول است و میوه آن در اواخر شهريور قابل برداشت مي باشد (نگاره 3-38).

9-7- رقم چين شماره  45 [45] :

بومي چين است و از حدود 65 تا 70 سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت  مي شده است . ارتفاع این درخت 4 تا 5 متر و ميوه آن به طول 25 تا 35 ميليمتر و قطر آن 5/14 ميليمتر و وزن آن  35 تا 40 گرم است . ميوه  شبیه خرما مي شود . رنگ پوست میوه آن قرمز تيره و رنگ میانبر آن قرمزروشن و آردي و شيرين است. ميوه آن در شهريور ماه مي رسد و از هر درخت 17 تا   22 كيلوگرم محصول برداشت مي شود(نگاره 3-39).

9-8- رقم چين شماره 50 [46] :

بومي چين است و از حدود60 تا 70 سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت مي شده است . ارتفاع این درخت 4 تا 5 متر و ميوه آن به طول30 تا 25 ميليمتر و  قطر آن 5/9 ميليمتر و وزن آن 18تا 24 گرم است . شكل ميوه بيضوي، رنگ پوست قرمز تيره و رنگ میانبر آن  روشن و آردي و شيرين است . ميوه در مهر ماه مي رسد و از هر درخت 10تا 15 كيلوگرم محصول برداشت مي شود ( نگاره3-40).

9-9- رقم چين شماره 60[47] :

بومي چين است و از حدود60 سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت  مي شده است. ارتفاع درخت بين 5  تا 6 متر و ميوه آن با طول 20 تا 25 ميليمتر و  قطر آن 5/6 ميليمتر و  وزن آن  18تا 20 گرم است . ميوه بيضوي و از وسط به طرف دم باريكتر مي شود . رنگ پوست میوه قرمز تيره و میانبر آن زرد روشن ، گوشت آردي و شيرين است. ميوه آن در نيمه دوم شهريورماه  مي رسد و از هر درخت 20 تا 25 كيلوگرم محصول برداشت  مي شود ( نگاره3-41).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید