مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

9-10-  تایان زائو[48] :

بومي چين است و از حدود60  تا 70سال پيش در جمهوري آذربايجان و تاجيكستان كشت مي شده است . ارتفاع این درخت بين 4 تا 5 متر و ميوه آن با طول 25 تا 35 ميليمتر و  قطر آن 5/9 ميليمتر و وزن آن  8 تا 14 گرم است . ميوه بيضوي و در نوك بسيار باريك مي شود. رنگ پوست میوه قرمز تيره و میانبر روشن و گوشت آردي و شيرين است . ميوه آن در نيمه دوم شهريور  مي رسد و از هر درخت 25 تا 30 كيلوگرم محصول برداشت مي شود( نگاره 3-42).

9-11- رقم باخش 60 [49] :

از70سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت مي شده است .ارتفاع این درخت 5/6 متر وتاج چتري است .برگ آن تخم مرغي و شفاف و به رنگ سبز تيره است .ميوه آن به طول 30 ميليمتر  و قطر 5/12 ميليمتر و وزن 18تا   20 گرم است . ميوه بيضوي و شبيه خرما و رنگ پوست قهوه اي تيره و  میانبر زرد روشن و گوشت آردي و شيرين است . ميوه آن در مهرماه مي رسد و از هر درخت 20 تا 25 كيلوگرم محصول برداشت  مي شود ( نگاره 3-42).

9-12- رقم دارگومسکی [50] :

از50  سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت مي شده است . ارتفاع این درخت تا 5/5 متر و تاج چتري است .برگ آن تخم مرغي و شفاف و به رنگ سبز تيره است .ميوه آن به طول 35 ميليمتر و  قطر آن 5/12 ميليمتر و وزن آن 18تا 24 گرم است . ميوه آن بيضوي و با قاعده مثلثی و رنگ پوست قهوه اي تيره و میانبر زرد روشن و آردي و شيرين است . ميوه  آن در مهرماه مي رسد و از هردرخت 25 تا 30 كيلوگرم محصول برداشت مي شود(نگاره 3-43).

9-13- رقم  واخشسکی [51] :

از60 سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت مي شده است. ارتفاع این درخت تا 5/6 متر و تاج چتري است .برگ آن تخم مرغي و شفاف و به رنگ سبز تيره است .ميوه آن به طول 30 ميليمتر و قطر 5/12 ميلیمتر و وزن 18تا 20 گرم است .  ميوه بيضوي و شبيه خرما و رنگ پوست قهوه اي تيره و میانبر زرد روشن و آردي و شيرين است .ميوه آن در مهرماه مي رسد و از هر درخت    20 تا 25 كيلوگرم محصول برداشت مي شود (نگاره 3-44).

9-14- رقم دروژبا[52] :

از60 سال پيش در جمهوري آذربايجان كشت مي شده است.ارتفاع این درخت تا  5/5 متر و تاج چتري است .برگ آن تخم مرغي و شفاف و به رنگ سبز تيره است . ميوه آن  به طول 20 ميليمتر و قطر 5/10 ميليمتر و وزن12تا  18 گرم است . ميوه بيضوي و شبيه خرما و رنگ پوست قهوه اي تيره  و  میانبر  زرد روشن و آردي و شيرين است.ميوه آن در مهرماه مي رسد و از هر درخت 15تا20 كيلوگرم محصول برداشت   مي شود (نگاره 3-44).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید