مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

10- شناسايي ارقام مختلف عناب :

در ارتباط با شناسايي ارقام مختلف عناب در داخل و خارج از كشور تحقيقات زيادي انجام نشده است و اغلب مقالات و كتب انتشار يافته در ارتباط با عناب در مورد خصوصيات گياه شناختي و خواص دارويي  اين گياه مي باشد.

Bal     (1992)طي 10 سال مطالعه و بررسي در بخش باغباني دانشگاه كشاورزي هند كليد شناسايي ارقام مختلف كنار موریتاني[53] كه از خانواده عناب است را تهيه كرده است . وي شكل برگ را قابل اطمينان ترين ويژگي براي طبقه بندي ارقام ذكر می کند.در ميان ارقام مورد مطالعه وي 24 رقم نیمه نوك تيز تا نوك تيز و 18 رقم با  نوك غير تيز بودند. شاخه دهي يكي ديگر از عوامل مناسب به شمار مي رفت .21 رقم شاخه دهي گسترده و21 رقم با شاخه دهي عمودي گروه بندي شده اند .

پس از آن شكل برگ ،قاعده برگ ،رنگ برگ و طول دمبرگ  در درجات بعدی اهميت  قرار دارند ، ميوه هاي ارقام مختلف از نظر شكل به 4 گروه شامل :

ميوه با نوک كاملاً برجسته، ميوه با نوك تقريباً برجسته ،ميوه با نوک گرد و ميوه با نوك فرورفته  تقسيم  می شوند .

در بین ارقام مورد بررسی معمولترین شکل میوه گرد و بیضوی و 4 رقم کاتا ((Katha بمبئی(Bombay)،میرچیا( Mirchia) ، نوکیNoki) ( و لادو Ladu) (منقاری شکل بودند . دیگر خصوصیات میوه از جمله شکل قاعده ، رنگ در زمان رسیدن ،دانه های روی قاعده ،نوک و سطح میوه در درجه بعدی اهمیت قرار داشتند.(Gupta،1977)

Kumar (1995): در مورد برگ 42 رقم از گونه های كنار موريتاني مطالعات آنزيمي انجام داده و در بين تحقيق مشخص شد كه 15 رقم در مورد پراكسيداز، 18 رقم در مورد آميلاز و 18 رقم در مورد فسفاتاز ، فنوتيپ آنزيمي مشخصی دارند . باكمك آزمايشهاي آنزيمي مختلف تعداد 40 رقم از 42 رقم قابل شناسايي بودند.(Sankhlaوهمکاران،1989)

ثابتي (1353) : خصوصيات گياه شناختي و پراكنش عناب در ايران را  بيان مي كند. درخت عناب بومی مديترانه و آسياي معتدله است . در ايران در سواحل درياي خزر دامنه نيل كوه و مينو دشت ، كردستان ، سردشت ،لرستان ، بختياري و الموت به حالت خودرو مي رويد و در بعضي مناطق مانند همدان ،مشهد ، بابل و ساير نقاط كشت      مي شود .

زرگري (1371) : در ضمن معرفي خصوصيات گياه شناختي و مشخصات عناب تركيبهاي شيميايي آن را  شرح مي دهد.

مير حيدر2 (1372) : اطلاعات جامعي از مشخصات گياه شناختي،تركيبهاي شيميايي خواص دارويي و كاربرد درماني عناب را ارائه مي کند .

اميد بيگي (1376)به معرفی  عناب مي پردازد. گیاهان این تیره چوبی بوده و دارای گلهای کوچک و برگهای ساده و میوه های هسته دار می باشد . ماده مؤثر دارويي متعلق به خانواده مذكور آنتراگلیکوزيدي مي باشند و قند منوز در ميوه هاي اين گياهان وجود دارد.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید