مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

11-3 – تركيبات شيميايي :

11-3-1-Amphibine A  : اين تركيب با فرمول مولكولي  C33H43N5Oو جرم ملكولي 732/589 و با Discarinea مشخص مي شود . تركيبي آلكالوئيدي از گونه كنار است كه به صورت بلورهاي سوزني شكل با دماي ذوب 237تا 239 درجه  سانتيگراد شناسايي مي شود.

11-3-2 – Amphibine E : اين تركيب با فرمول مولكولي C38H50N5o5 و جرم مولكولي 843/656 تركيبي آلكالوئيدي است که از گونه كنار(سدر )استخراج شده است .

11-3-3 –Amphibine F : اين تركيب با فرمول مولكولي C32H41N4O4 و جرم مولكولي 699/545 تركيبي آلكالوئيدي است كه از گونه كنار (سدر) به صورت بلور منشوري استخراج شده است.

11-3-4-Mauritine A  : اين تركيب با فرمول مولكولي C32H41N5O5 و جرم مولكولي 706/575 به صورت بلور لوزي شكل كه از پوست درخت سدر استخراج مي شود .

11-3-5 – Mauritine C : اين تركيب با فرمول مولكولي ‍‍ C28H34N4O4 و جرم مولكولي 601/490 تركيب آلكالوئيدي كه از پوست درخت سدر استخراج مي شود.

11-3-6Queratrine – : اين تركيب با فرمول مولكوليC21H2O11 و جرم مولكولي 378/448 به صورت بلور با رنگ زرد روشن همراه با دو مولكول آب از درخت سدر استخراج شده است .

11-3-7 – Spinanine A : اين تركيب با فرمول مولكولي C24H32N4O4 و جرم مولكولي 541/440 تركيبي آلكالوئيدي كه از ساقه درخت سدر استخراج مي شود (جانزاده،1377).

11-4- خواص درماني و كاربرد كنار :

ميوه کنار سرد و خشك است . ميوه نارس آن قابض و نفخ آور و رسيده آن  دير هضم و خوردن 200 گرم آن صفرابر معده و روده ها است و حرارت را  فرو مي نشاند . خوردن ميوه رسيده ترش آن بازكننده گرفتگي هاي مجاري و كشنده كرم معده و روده است . براي سرد مزاجان مضر است و بايد با سكنجبين خورده شود ، ميوه خشك آن قابض است و آرد آن را كه از سایيدن كنار رسيده بدون هسته به دست     مي آيد ، با كمي آب مخلوط كرده و با انواع شربتها مي خورند ، سرخ كردنی و بوداده ميوه كنار خيلي قابض است و براي اسهال و زخمهاي روده و تبهاي گرم مناسب است . خوردن شيره مغز هسته آن تبهاي گرم خوني و صفراوي را برطرف مي كند و براي آبله ، سرخچه و سرخك نافع است و عطش را تسكين مي دهد . دانه نپخته آن قابض است و ضماد كوبيده آن براي شكستگي اعضاي بدن بچه ها و براي رفع سستي اعضاء و حركت آنها مفيد است .برگهای سدر را خشک کرده و پودر می کنند  و جهت شستشوی بدن و مو به کار می‌برند .

برگ سدر حاوی تانن و استرولهای گیاهی مانند: بتاسیتوسترول ، بتاسیتوسترول گلوکزید ،ساپونین،  ابلین لاکتون می‌باشد. ساپونین موجود در سدر عامل کف کنندگی در برگ سدر می‌باشد. ابلین لاکتون از دسته ساپونینهای استروئیدی است و آن را به عنوان ماده اولیه برای تهیه هورمونهای استروئیدی می‌توان به کار برد. برگ كنار را سدر مي نامند  . ضماد برگ كنار و شستن بدن در حمام  با برگ آن براي زخمها و پاك كردن چرك بدن و تقويت موي سر و جلوگيري از ريزش مو و تقويت اعصاب نافع است .ضماد برگ كنار با شراب،براي تحليل ورمها مفيد است . چوب كنار، سرخ تر و خشك تر از برگ آن است و براي جلوگيري از خونريزي و زخم روده ها و مشکلاتی كه از ضعف معده ناشي شده باشد، مفيد است. تنقيه با جوشانده چوب آن براي جراحات روده و گرد چوب آن براي زخمهاي گرم  مانند زخم آبله مفيد است ، مقدار خوراكی آن تا 30 گرم است. خوردن آب جوشانده و پخته ريشه آن بسيار مغذي و  مفيد است .براي اين كار در حدود 200 گرم ريشه آن را بيرون آورده و نیمه كرده و پوست آن را خراش مي دهند و در آب ريخته و جوش مي آورند تا عصاره ريشه بيرون آيد و آب كاملاً سرخ رنگ شود . سپس آن را صاف کرده و مي خورند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید