مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

5- ویژگیهای درختان عناب در ایران  :

5 – 1 – فرم رویش :

درختی به بلندی 8 تا 12 متر، تنه  قهوه ای تیره یا سیاه رنگ با ترکهای عمودی بلند و یا کوتاه متمایل به قرمز و فیبری در داخل می باشد . انشعابات شاخه افتاده کمانی به سمت زمین ، شاخه ها در مرحله جوانی کرکدار است .

5 2 برگ :

اپیدرم از یک ردیف سلولهای بزرگ در سطح فوقانی تشکیل شده است. روزنه ها سطحی و از نوع آنیزوستیک است.کرکهای ساده فقط در روی رگبرگ اصلی قابل رؤیت است. مزوفیل از نوع جور دو سویه بوده که از 3 تا 4 لایه سلولهای نردبانی بلند در سطح فوقانی و 2 تا 3 لایه سلولهای کوتاه در سطح تحتانی برگ تشکیل شده است. سیستم آوندی در رگبرگ اصلی و در رگبرگهای فرعی به صورت گزیلم در سطح فوقانی و فلوئم در سطح تحتانی است. آوندها توسط غلاف پارانشیمی با دیواره نازک احاطه شده اند، برگ متناوب ساده و تا حدودی دندانه ای ، سه تا پنج رگبرگ اصلی بیضی پهن ( بیشتر از سه رگبرگ یا تخم مرغی) است . بیضی شکل با تقارن کم در قسمت پایه برگ دو تا شش سانتیمتر طول دارد که حداقل آن 5/1 سانتیمتر و حداکثر طول برگها 5/7 سانتیمتر است و پهنای برگ از 1 تا 5/2 که حداقل آن 8/. سانتیمتر تا 5/4 سانتیمتر می باشد . برگها با گوشوارکهای  خارمانند بر روی شاخه های نازک و سبز ظاهر می شود(دقیقی ،1377. عصاره، 1387) و (نگاره3-1).

5 – 3 – دمبرگ  :

در بسیاری از ارقام تیغدار و برخی از انواع آن بدون تیغ است .

5 – 4 – شاخه ها  :

عناب دارای 4 نوع شاخه اولیه،ثانویه،زایشی ابتدایی و زایشی مادری می باشد.شاخه های اولیه هر ساله بیش از 50 سانتیمتر و شاخه های ثانویه کمتر از 40 سانتیمتر رشد می کنند.شاخه های زایشی مادری در حقیقت یک اسپور بسیار فشرده ای است که هر ساله فقط یک میلیمتر رشد می کند و 3 تا 5 شاخه بارده را در هر سال تولید می کند.شاخه بارده اولیه که روی شاخه بارده مادری تشکیل شده کوتاهتر از 20 سانتیمتر ، نرم ، باریک و خزان دارند(22)(نگاره های 3-2  تا 3-9 ).

5 – 5 – جوانه ها :

عناب دارای 3 نوع جوانه اولیه یا اصلی،ثانویه و خفته می باشد.هر گره دارای یک جوانه اصلی(بالایی) و یک جوانه پایینی(ثانویه) است.جوانه اصلی روی نوک شاخه ها،در محل گره هر شاخه اولیه و در راس شاخه های زایشی مادری قرار گرفته است.حوانه اصلی روی نوک شاخه ها ی اصلی هر ساله یک ساقه اولیه جدیدی را به وجود  می آورد  ولی جوانه های جانبی اصلی ( در محل زیر گره شاخه های ابتدایی یا پایه و قاعده شاخه های ثانویه ) توانایی تحریک زایی ایجاد ساقه های قوی و جدید را ندارند.جوانه های خفته دارای عمری طولانی بوده و می توانند بعد از 10 سال نیز فعال شده و رشد کنند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید