مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

مشخصات تيره عناب وگياه شناسي آن

5 – 6 – چوب عناب  :

چوب بخشی از درخت است که مجموعه آن تنه و شاخه درخت را به وجودمی آورد و وظیفه استحکام ،کانالی برای عبور مواد غذایی و مقاومت مکانیکی را دارد . چوب گونه های زیزیفوس از تحمل بسیار زیادی در برابر آفات و بیماریها برخوردار است ، به گونه ای که در باور عمومی اعتقاد بر این است که چوب عناب آفت ندارد .Watson و همکاران(1992) در پی تشریح خانواده های گیاهان گلدار،ساقه خانواده رامناسه را شرح می دهد : دارا یا بدون حفره های ترشحی با شیره گیاهی است ،بافت آوندی اولیه در یک استوانه و بدون توده های نواری مجزا قرارگرفته است .فاقد آبکش داخلی ،رشد ثانویه از یک ردیف کامبیوم و بافت آبکش ثانویه طبقه دار است که اغلب داخل بافت نرم پارانشیمی و گاهی داخل بافت سخت فیبری دیده می شود. این احتمال وجود دارد که بافت آبکش ثانویه مطبق نباشد. دارای فیبرلیبریفرم، دریچه آوندی ساده ،آوندها بدون منافذ هاله ای یا به ندرت دارای منافذ هاله ای، پارانشیمهای گرد آوندی و در برخی گونه ها به صورت منفرد دیده می شود (Narayanamurti ،1963) اقدام به شناسایی چوبهای کشور هند نمود و عنوان کرد در خانواده رامناسه[17] آرایش شعله ای آوندهای جنس رامناسه آن را از جنس زیزیفوس جدا می کند و در جنس رامناسه اشعه های چوبی از دو نوع پهن و نازک تشکیل یافته ،به طوری که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت هستند،ولی در جنس زیزیفوس اشعه های چوبی همگی ریز است و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند .بین رنگ چوب درون و برون این گونه ها تفاوتی دیده نشد .چوب از آوندهای پراکنده تشکیل شده و ساختمان نیمه بخش روزنه ای از خود نشان می دهد. دایره های رویش مشخص هستند و به وسیله لایه هایی از سلول پارانشیم و یا الیاف چوب با دیواره ضخیم ، از دایره های رویشی دیگر جدا می شوند .آوندها اغلب کوچکند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند .آوندها به طور یکنواخت در چوب توزیع شده  و گاهی پراکنش آنها در چوب آغاز بیشتر است .آوندها بیضوی منفرد که در جهت شعاعی و درگروههای 2 تا  4 تایی قرار می گیرند و خالی یا انباشته از مواد رسوب کرده سفید رنگ  یا تیلهایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز هستند .پارانشیمها آوندگرا و مقدار آن در بافت چوب متغیر است . در عناب به صورت گردآوندی بالدار و نوارهای مماسی موجدار ناپیوسته است ، به غیر از گونه Z.trinervia که رنگ چوب درون آن بنفش است  و چوب برون بر       قهوه ای مایل به قرمز کمرنگ است، سایر گونه ها  قهوه ای مایل به زرد روشن یا سفید آمیخته به قرمز است . عناب دارای جرم مخصوص بحرانی 0.597 گرم بر سانتیمتر مکعب است و جرم مخصوص آن در رطوبت 0.12 درصد ،0.705 گرم بر سانتیمتر مکعب است .درصد هم کشیدگی شعاعی و مماسی آن به ترتیب 4 و 7 درصد است . در شرایط مرطوب و کاملاً خشک ،مدول گسیختگی[18] به ترتیب 616.6 و 837.1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب ، مدول الاستیسیته به ترتیب 282.1 و 447.5 کیلوگرم بر سانتیمتر و مقاومت به ضربه آن ،در شرایط به طور کامل مرطوب 1.63 و در شرایط کاملاً خشک 1.55 کیلوگرم بر متر است .چوب عناب به هنگام خشک کردن در برابر  آفتاب ترک خورده و پیچ می خورد  ولی در کوره به هنگام خشک کردن از کیفیت خوبی برخوردار است (عصاره، 1387). (نگاره 3- 10) و(نگاره3-11 ).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»

دیدگاهتان را بنویسید