5 – 7 – گل آذین  :

بدون پایه یا خیلی کوتاه به صورت پاندول ، دیهیم نزدیک به کلاه پرک ،گلها سه تا پنج عدد در هرگل آذین می باشد .

5 – 8 – گل :

گل هرمافرودیت ، کوچک به رنگ کرمی و به قطر 2.9 تا 10 میلیمتر ، کاسه گل لوله کوتاه با پنچ لب ،گلها کوچک و زردرنگ ،ساده یا مجتمع به صورت دسته های دو تا پنج عددی می باشد .گلها روی شاخه های جوان در اجتماعات بیش از 10 تایی و در محل جوانه کنار دمبرگ به شکل دسته های کوچک می رویند (22).

5 – 9 – میوه  :

میوه از دو قسمت گل یعنی تخمدان و قسمت مرکزی آن تشکیل  می شود.میوه شفت و شامل : پوست نازک بیرونبر[19]، قسمت گوشتی میانبر[20] و قسمت سخت درونبر[21] که قسمت سخت میوه است قسمت چوپی مربوط به برچه می باشد . میوه تقریباً کروی و قطر میوه از 5/1 تا 2 سانتیمتر ، اپیکارپ نازک ، مزوکارپ گوشتی ، آندوکارپ خیلی سخت و یک دانه را  احاطه کرده است . رنگ میوه عناب سبز است ، کم کم زرد به همراه لکه های قرمز می شود و هنگام رسیدن به رنگ قرمز تیره و بسیار زیبا در می آید که رنگ خاص خودش است و اصطلاحاً عنابی می نامند . رنگ قرمز عناب مربوط به رنگدانه های گروه کارتنوئید می باشد. پوست میوه قرمز و بخش خوراکی آن سفید مایل به شیری می باشد . میوه ها نیز در قاعده  برگچه ها تشکیل می گردد و در حالت رسیدن کامل قسمت سفید مایل به شیری، کاملاً قهوه ای می شود (دقیقی،1377) (نگاره های 3-12  تا 3-16 ).

جدول 3-2-  بررسی صفات مورفولوژیکی در عناب ( 22 )

میانگین حداکثر حداقل شرح
17.6 32 9 طول شاخه زایشی (سانتی متر)
5.4 10.1 2.3 طول برگ -سانتی متر
6.1 10 2.9 قطر گل -میلی متر
10.8 46 2 وزن میوه -گرم
45.5 70 23 درصد خشک
94.8 99 81 درصد میوه های خوراکی
98.3 145 60 تعداد روزهای رشد میوه

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28»