5-4- قدرت جست دهی در عناب :

درختان کف بر شده عناب  فراوانی  را  می توان در مکانهای کاشت این گونه در ایران دید که بعد از کف بر شدن به هر علتی در شرایط مناسب آب و خاک دوباره  روییده اند. در مراکش گزارشهایی مبنی بر رشد مجدد درختان عناب وحشی  بعد از کف بر شدن و پس از اولین  بارندگی ارائه شده است . (Regehr،1955) و ( نگاره 4-8).

جدول 4-2- شرایط آب و هوایی  مناسب پرورش عناب(2 ) :

دامنه شرح مورد
5.5 تا 22 درجه دمای مناسب رشد
کمتر یا مساوی 22 تا 24 درجه میانگین دما برای گلدهی
کمتر یا مساوی 38.2 – درجه حداقل دمای قابل تحمل
کمتر یا مساوی 100 شبنم آزاد هوا
بین 87 تا 2000 میلیمتر دامنه بارندگی
کمتر یا مساوی 1100 ساعت مقدار ساعات روشنایی

7- مروری بر مطالب :

گياهان به تناسب حساسيت و ميزان بردباريشان در برابر عوامل محيطي در يك اكوسيستم گسترش مي يابند . سازگاريهايي كه در دراز مدت در يك گونه ظاهر مي شود ،  امكان تطابق آن را با سطوح مشخصي از ميزان رطوبت قابل دسترس، درجه حرارت، نور و ساير شرايط مهيا مي سازد.گونه هاي عناب گسترش جغرافيايي وسيعي را  از آرژانتين  تا چين  در برگرفته اند . به نظر مي رسد كه گسترش اين درخت از 34 درجه عرض جغرافیایی جنوبی تا عرض جغرافيايي 51 درجه شمالي (1و2) ادامه مي يابد و اين نشانگر اين مطلب است كه گياهان كم توقع ، از نظر اكولوژيكي گسترش وسيعتري را نسبت به گياهان پر توقع دارند. نياز خالص آبياري آن حدود 4500 متر مكعب در هكتار است. درخت عناب خاكهاي اسيدي و خاكهاي آبگير را دوست ندارد و در زمينهاي باتلاقي خوب نمي رويد ، بلكه ريشه آن نياز به اكسيژن دارد و در كنار آبهاي جاري بهتر نتيجه مي دهد . این گیاه نسبت به شوری متحمل است و فقر غذایی خاک را تا حدودی تحمل می کند.گياهان اين بوم زيست از جهت تأمين نور فتوسنتزي دچار محدوديت مي باشند . عملکرد محصول بالا ، سهولت برداشت ، قیمت نسبتاً بالا ، مقاومت به خشکی و سرما ، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل 19000 ریال به ازای  هر متر مکعب آب مصرفی در حال حاضر از ویژگیهای منحصر به فرد عناب است .به دليل قرار گرفتن در معرض تنشهاي محيطي نظير گرما ، خشكي ، سرما ، ميزان قند و ديگر املاح ، تنظيم اسمزي آنها  افزايش مي يابد .سطح فتوسنتزكننده كاهش يافته ولي ميزان فتوسنتز در واحد سطح برگ افزايش  مي يابد .محتواي آب نسبي بافتهاي گياهي، كاهش مي يابد.يکی ديگر از عوامل مقاومت درخت عناب در برابر استرسهای محيطی وجود خاصيت مايکوريزايی اين درخت می باشد . مايکوريزايی همزيستی ريسه های قارچ و ريشه گياهان عالی می باشد که در بسیاری از گياهان آوندی به وجود می آيد. بخش قارچی ، جذب عناصر از جمله فسفر ، روی ، پتاسيم ، مس ، منگنز و آهن را بهبود می بخشد و تحمل گياه را در برابر تنشهای محيطی ( خشکی ، حرارت زياد ، غلظت زياد نمک ، عناصر سمی خاک از قبيل : عناصر سنگين ، راديواکتيو و پاتوژنهای ريشه ای ) افزايش می دهد. عناب درخت منحصر به فردی است که حداقل در موارد زمان گلدهی و رسیدگی محصول، دفعات گلدهی و عدم کاهش عملکرد به دلیل دفعات گلدهی و مکان گلدهی، تفاوتهایی با سایر درختان دارد .درخت عناب از نظر نورگرايي ، درختي بسيار روشنايي پسند است. درخت عناب به ميزان بارشهاي سالانه در محل ، شكل بارندگي و پراكندگي باران حساسيت زيادی ندارد و مي توان آن را در مناطقي با بارندگي 80 ميليمتر به بالا به شرط امكان آبياري كم كاشت. به همين مناسبت براي كاشت در مناطق كم باران استپي و حاشيه كوير مناسب است. حد مقاومت شوری برای عناب 3 میلی موز  بر سانتیمتر و رشد موفقیت آمیز گونه های دیگر این جنس در نزدیکی چاههای با آب شور 9/5 میلی موز بر سانتیمتر و رشد این  گونه ها در اراضی با آب زیرزمینی دارای نسبت سدیم به کلسیم  برابر با 75/12 گزارش شده است. درخت عناب در مقابل تغييرات درجه حرارت مقاومت شديد دارد و مي تواند فاصله حرارتي حداقل مطلق درجه حرارت برابر 31- درجه سانتيگراد و حداكثر مطلق 48+ درجه سانتيگراد يعني جمعاً در حدود 79 درجه سانتيگراد تغييرات درجه حرارت هوا را تحمل كند . وجود گرماي شديد همراه باد كه مصادف با زمان تلقيح در اين درخت مي شود به عنوان تنها عامل كاهش دهنده عملكرد مطرح است .

 

« 1 2 3 4 5 6»