تولید عناب بر پایه دانش بومی

تولید عناب بر پایه دانش بومی

13- مروری بر مطالب :

از گذشته های دور انسان به شیوه های مختلف  اطلاعات را از طبیعت کسب کرده و این دانسته ها را به صورت تجربی ، نوشتاری و یا از طریق شفاهی ( سینه به سینه ) به  نسلهای بعدی منتقل کرده است . این دانشهای سنتی ابعاد وسیعی داشته و از روابط مستقیم آنها با محیط سرچشمه می گرفته است . امروزه  با گسترش تحقیقات مشخص شده است که عملیات کشاورزی نوین ریشه در همان عملیات کشاورزی سنتی داشته و برگرفته از همان روشها می باشد. بنابراین با شناخت صحیح از جنبه های مختلف کشاورزی سنتی در محصولاتی مثل عناب می توان خط مشی آینده آن را به طوری تعیین کرد که ضمن برخورداری از مزایای فناوری ، نیاز کشاورزان را نیز برآورد کند .عناب به عنوان یک گیاه بومی منطقه در جریان تکامل خود در سالیان زیاد به شرایط محیطی و با روح و عشق انسانهای منطقه انس و الفت گرفته به گونه ای که در هر    منطقه ای نیاز به این محصول بیشتر دیده شده است ، تولید و دانش بومی این محصول نسبت به سایر نقاط در این منطقه برتر بوده است .در مجموع شیوه های پرورش و تولید عناب در کشور و خراسان جنوبی بر اساس تجربیات عملی عناب کاران این منطقه شکل گرفته و به تدریج نوعی دانش بومی موفق در جهت تولید این محصول ارزشمند به وجود آمده و گسترش یافته است .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9»

دیدگاهتان را بنویسید