تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

7 – کوددهی و مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و كيفي عناب در خاكهاي آهكي ايران (نگاره  6- 46 و نگاره 6-47) :

كوددهي بايد به طور سالانه انجام شود. افزودن 5 تا 10 کیلوگرم كود دامي پوسيده در اطراف هر درخت به صورت چالكود بسيار مفيد است. اين مقدار با رشد درخت افزايش مي يابد و به 20 تا 25 کیلوگرم در سال می رسد . بهتر است اضافه كردن كودهاي شيمیاي به صورت خاكي و يا محلولپاشي بر اساس نتايج خاك و برگ صورت گيرد ولي در صورت عدم امكان آناليز و بررسي آن براي درختان بارور به ازاي هر هكتار سالانه 180 کیلوگرم ازت، 120 کیلوگرم فسفر[17] و90 کیلوگرم پتاسیم و   75 کیلوگرم كلسيم و 250 کیلوگرم گوگرد كشاورزي به زمين اضافه شود.(حسین آوا،1381)عناصر غذايي مورد نياز درخت عناب بر حسب سن ، مرحله رشد و ميزان عملكرد متغير است ، نوع و مقدار جذب عناصر غذايي نيز در درختان پر محصول و درختان كم محصول متفاوت است . يكي از عوامل مؤثر در وضعيت تغذيه درختان عناب PHخاك است . PHمناسب خاكهاي تحت كاشت ، كم و بيش خنثي است و در اين حالت بيشترين بهره وري را از منابع غذایي خواهد داشت .از طرف ديگر تغذيه نامتعادل سبب كمبود يا زيادي برخي عناصر غذايي و متعاقب آن ، ظهور برخي از عوارض ناشي از سوءتغذيه در درختان مي شود . منابع تأمين مواد غذايي براي هر درخت شامل كودهاي آلي و تركيبات شيميايي مي باشد. بقاياي  مواد آلي به مرور زمان تبديل به هوموس مي شود . هوموس علاوه بر آن كه در بهبود خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي خاك مؤثر است ، قادر به ايجاد تركيباتي با عناصر غذايي خاك نيز مي باشد . برخي عناصر مانند آهن ،روي با هوموس به صورت تركيب پيچيده در آمده و به اين طريق عناصر به صورت قابل استفاده براي ريشه درخت در  مي آيد . علاوه بر تأمين عناصر غذایي توسط كودهاي آلي از طريق مصرف كودهاي شيميايي نيز مي توان كمبود عناصر غذايي را بر طرف کرد . براي رفع كمبود عناصر غذايي در درخت عناب بسته به نوع ، مقدار و زمان مصرف كود ، آنها را مي توان به يكي از روشهاي چالكود ، تزريق تنه اي ، محلولپاشي و كودآبياري بر طرف نمود ولي قبل از شرح اين روشها لازم است كه تأثير و نقش عناصر غذايي پر مصرف و كم مصرف مورد نياز عناب ، علایم و علل كمبود آن مورد بررسي قرار گيرد.

8-1- عناصر پر مصرف :

1- ازت  :

بيشترين عنصر غذايي مورد استفاده در درخت مي باشد .(معزاردلان،1376. اساتید دانشگاه تربیت مدرس،1384.ملکوتی و طباطبایی ،1380.وملکوتی،1378)( نگاره6-48).

نقش عنصر درگياه :

فعال سازي جوانه گل،افزايش عمر تخمک،افزايش زمان گرده افشاني،افزايش سطح برگ، افزايش اندازه ميوه،كاهش نسبت قند به اسيد،مؤثر در بخشي از پروتوپلاسم.

علایم كمبود :

كاهش رشد رويشي ،زردي در برگهای پير،ريزش گل و ميوه ،كاهش اندازه ميوه و عدم تكامل اندامهاي زايشي.

علایم اضافه بودن :

تأخیر در رسیدگی ميوه، تأثير در تركيب رنگ عناب،تأخير درگلدهي،كاهش در نوررساني  به داخل تاج ،كاهش فسفر،روي،پتاسم،افزايش آهن و مس.

نحوه و زمان مصرف :

محلولپاشي پایيزه ،تورم جوانه، قبل از گلدهي ، بعداز گلدهي .

چالكود: نصف كود ازته در زمستان و نصف ديگر بعد ازگلدهي استفاده از سولفات يا نيترات آمونيوم .

2- فسفر :

نقش در گیاه : عنصری پويا در گياه،تشكيل ميوه،جوانه زني،افزايش خاصيت انبارداري، افزايش طول دوره گرده افشاني، فعاليت در كليه فرآيندهاي بيوشيميايي ، انتقال و تسريع انرژي در سلول.

علایم کمبود : كاهش تشكيل ميوه،برگ قهوه اي تيره يا ارغواني و سرانجام برنزه شدن برگها،باريك شدن شاخه ها و رشدکم ريشه.

علایم اضافه بودن : كاهش عناصر روي،آهن ، منيزيم و مس .افزايش كلسيم و منگنز.

نحوه و زمان مصرف :

چالکود در  پایيز با  استفاده از سوپر فسفات تريپل.

3- پتاسيم :

نقش در گیاه : مؤثر در فتوسنتز، احياء نيترات، فعالیت روزنه هاي گياهي ، سنتز پروتئين، افزايش مقاومت به سرما و بيماريها، افزايش عملكرد وكيفيت ميوه .

علایم کمبود : حاشيه سطح تحتاني برگهاي مسن ارغواني مي شود. رشد ضعيف شاخه ها،ايجاد برگهای جدید و روشن وكوچك ،بي مزه شدن ميوه،ايجاد سم ازت دار دي آمين و كاهش ماده خشك گياه.

علایم اضافه بودن : كاهش كلسيم،ازت،منيزيم،فسفر و زيادي بر.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید