تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

در اين روش چاله هايي در نزديكي ريشه درخت حفر مي شود و سپس اين چاله ها با كودهاي آلي و شيميايي پر مي گردند . اين روش داراي مزيتهاي فراواني نسبت به روش سنتي مي باشد كه بخشي از آن عبارت است از :

1-كمتر بودن قدرت تثبيت كنندگي مواد آلي چالكود در مقايسه با خاك و افزايش قابليت جذب عناصر و كودهاي شيميايي.

2- چاله هاي پر شده با ماده آلي ، مكانهاي مناسب براي ريشه ها فراهم مي آورد و در آن جذب عناصر بهبود مي يابد.

3-گرايش درخت به ارسال و رشد ريشه ها براي رسيدن به محل چالكود و استفاده بهينه از مواد غذایي.

4- چون غذاي آماده شده در چالكود به دليل مصرف كودهاي آلي ، كودهاي سولفاته و گوگرد ، اسيدي مي باشد ،جذب مواد غذايي با سهولت بيشتر انجام مي پذيرد .

5- به دليل كمي مواد آلي و زيادي كربنات كلسيم ، خاكهاي زير كشت باغها از   نفوذ پذيري كمي برخوردار بوده و ريشه دواني درختان  فعال نيست و این باعث می شود که جذب مواد غذایی با سهولت بيشتري صورت گيرد.

6- در روش چالكود به دليل تهويه مطلوب ،ريشه ها از رشد بيشتري برخوردار بوده و رنگ ريشه هاي فعال سفيد و خوش رنگ و با تراكم فراوان خواهد بود .

7- در اين روش خسارت ناشی از پاي بيل درختان ميوه ، كه علاوه بر صرف هزينه زياد ، به دليل از بين بردن ريشه هاي درخت ، ایجاد می شود ، كاهش مي یابد.

8- نفوذ پذيري آب به داخل خاك از طريق حفره هاي مملو از مواد آلي  افزايش و مصرف آب كاهش پیدا می کند .

9- بهبودی در امر رسیدن اكسيژن به ريشه گياه به لحاظ آبياري و سنگين بودن خاك و جلوگيري از زياد شدن دی اکسید کربن در حضور آهك كه منجر به وجود آمدن يون كربنات مي گردد .

بهترين زمان انجام چالكود در درختان عناب زمان خواب گياه مي باشد كه ريشه از نظر فعاليت در پايين ترين حد است  و فرصت كافي جهت التيام زخمهاي احتمالي را دارا مي باشد . همچنين چون برخي كودها مانند پتاسيم و فسفر براي اثرگذاري كافي نياز به وقت  و زمان دارند ، اين فرصت در زمان خواب درخت تأمين مي شود. (نگاره6- 51 تا نگاره6-57 )

8-1-2- عناصر ميان مصرف  و  ريز مغذيها :

در ابتداي بحث مصرف بهينه كود ، عناصر غذايي  پرمصرف مانند ازت ، فسفر و پتاسيم بررسي شد.اختلالات تغذيه اي در باغهاي عناب سبب شد تا در اين قسمت نقش عناصر ثانويه و ريز مغذيها (عناصر كيفيت) مورد ارزيابي قرار گیرد که محققین زیادی به اهمیت عناصر(کلسیم،گوگرد،منیزیم،منگنز،مس،بر،آهن،روی،مولیبدن،کلر و سدیم) در گیاه اشاره داشته اند (معزاردلان،1376. اساتید دانشگاه تربیت مدرس، 1384. ملکوتی و طباطبایی ،1380، ملکوتی وکشاورز،1382، ملکوتی و رضایی،1380، ملکوتی و داوودی ،1382) و در اين قسمت به اختصار نقش هر يك از آنها توضيح داده مي شود . (جدول6-4)

1-كلسيم :

کلسیم به عنوان یک عنصر تولید كيفيت در گیاه معرفی می شود.

نقش در گیاه : باعث پايداري سلولهاي ميوه، تنظيم تنفس گیاه، افزایش كيفيت ميوه، افزايش كيفيت انبارداري  و افزايش انسجام ميوه می گردد.

علایم کمبود :

ابتدا در برگهاي جوان ظاهر مي شود، فنجاني شدن برگهای جوان ،   ابلق شدن برگها ، کاهش استحكام ميوه و انبارداري آن  و نرمي ميوه .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید