تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

علایم اضافه بودن :

زيادي آمونيم ، تثبيت كلسيم، سختي بيش از حد ميوه ها، كاهش  فسفر ، آهن، روي، پتاسيم و منگنز.

نحوه و زمان مصرف :

محلولپاشی: دفعه اول یک هفته بعد از اتمام گل، بار دوم  14روز پس از محلولپاشي اول و يا 14 روز قبل از برداشت ميوه به نسبت 5 در هزار همراه با مويان.

2-گوگرد :

نقش در گیاه : کمک در توليد پروتئين و دارای نقش اصلي در متابولیسم سلولی.

(نگاره6-58)

علایم کمبود :

علایم كمبود شبيه به كمبود ازت و در برگهاي جوان مشاهده می شود.

علایم اضافه بودن :

ايجاد لكه هاي زرد و برنزي روي سطح برگ ، سوختگي شديد برگها ، زيادي نيترات و كاهش سولفات.

نحوه و زمان مصرف :

چالکود در پایيز ، بهمن واسفند با  گوگرد گرانوله كشاوزي.

محلولپاشی: براساس نمونه گيري برگ و میزان كمبود اقدام مي شود.

3- منيزيم :

نقش عنصر: در ساخت بخشي ازكلروفيل‌، ساخت روغنهاي گياهي.

علایم کمبود :

در برگهاي مسن ،رنگ زرد مايل به سبز در برگها ، ريزش كامل برگ،

قسمت سبز برگ به شکل عدد 8  در می آید.

علایم اضافه بودن :

در صورت وجود مقادير فراوان كربنات منيزيم، ايجاد علایم كلروزآهن، كاهش دهنده پتاسيم و افزايش دهنده ازت.

نحوه و زمان مصرف :

چالکود در پایيز و اسفند به شکل سولفات منيزيم.

محلولپاشی: محلولپاشي نيترات منيزيم بعد از اتمام گلدهی و 12 روز قبل از برداشت يا بعد از محلولپاشي اول.

4- منگنز :

نقش عنصر: دخالت درتشكيل پروتوپلاست سلول، واكنشهای اكسيداسیون و احياي فتوسنتز در فتوسیستم 2.

علایم کمبود :

ايجاد كلروز بين رگبرگها،كمبود در برگهاي جوان، ایجاد لكه هاي سفيد مايل به زرد در كنار برگها.

علایم اضافه بودن :

حالت نكروز در برگهای مسن ، قهوه اي و تيره شدن ريشه ها، افزايش منگنز و افزايش جذب فسفر ، كاهش منگنز با افزايش ازت.

نحوه  و زمان مصرف :

چالکود در پایيز و اسفند با سولفات منگنز.

محلولپاشی:  استفاده از سولفات منگنز در پایيز و  اسفند و بعد از مرحله تمام گل .

5- مس :

نقش عنصر درگياه :

مؤثر در فتوسنتز،تشكيل كلروفيل، تشكيل ويتامينA .

علایم كمبود :

ترشح صمغ در محل اتصال شاخه، زایده  قهوه اي روي ميوه ، ترك خوردن پوست ميوه ،نقاط قهوه اي روي برگ ، شكستگي آسان شاخه ها.

علایم اضافه بودن :

زيادي مس باعث كلروز آهن و كاهش عنصر روي مي شود .

نحوه و زمان مصرف :

چالكود در پایيز و زمستان به شکل سولفات مس.

محلولپاشي پایيزه ،زمستانه ، بعد از اتمام گل  14 روز قبل از برداشت.

6- بر:

نقش عنصر درگياه :

گلدهي ، ميوه دهي ، عمل هورمونها ، تقسيم سلولي ، متابولیسم ازت و افزايش مقاومت ريشه گياه در برابر يون OH .

علایم كمبود :

بدشكلي ، سختي ميوه ها، شكاف دار شدن پوست ميوه،بافت چوب پنبه اي در ميوه ،خشك شدن و مرگ شاخه ها در بهار ، خشكيدگي جوانه هاي تازه.

علایم اضافه بودن :

حاشيه قهوه اي مايل به زرد در برگهاي مسن، خشكيدگي سرشاخه ها، كوتاهي فاصله ميان گره ها.

نحوه مصرف :

چالكود با  استفاده از بوراكس يا اسيد بوريك در پایيز.

محلولپاشي با اسيد بوريك  وقتی گیاه دارای پوشش باشد به نسبت 5 درهزار.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید