تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

جدول6-4 – تقویم زمانی کودهای  کم مصرف در باغ عناب

ردیف نام کود نوع آب و خاک بهترین نحوه مصرف
نحوه مصرفزمان مصرف
1کلرور پتاسیمغیر شوربه صورت چالکود در انتهای سایه انداز درختاواسط پاییز تا زمستان
2سولفات آهندر همه مواردمحلولپاشیاردیبهشت بسته به شدت کمبود   2 تا 3 بار به فاصله یکماه
3کلات آهندر همه مواردبه صورت چالکود در انتهای سایه انداز درختاواسط پاییز تا زمستان
4سولفات رویدر همه موارد در همه مواردچالکود و محلولپاشیزمستان و اردیبهشت بسته به شدت کمبود 2 تا 3بار به فاصله یکماه
5سولفات مسدر همه مواردچالکود و محلولپاشیزمستان و اردیبهشت بسته به شدت کمبود 2 تا 3بار به فاصله یکماه
6اسید بوریکخاکهای دارای کمبودمحلولپاشیبعد از برداشت محصول و قبل از تورم جوانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- عوامل مؤثر در باردهی :

برای باردهی کافی درختان میوه از جمله عناب، عوامل جنبی می توانند تا حد زیادی در تلقیح مهم باشند. این عوامل می توانند یا مستقیماً روی گل و میوه اثر گذارند (مثل سرمای کشنده) یا به طور غیر مستقیم از طریق اختلال در عمل پخش دانه های گرده و نهایتاً در تلقیح تأثیرگذار باشند . در زیر به بیان پاره ای از این موارد پرداخته می شود:

8-1- ازت :

وجود مقدار کافی ازت قابل جذب (به حالت نیترات ) در زمان گلدهی عناب  ،یکی از عواملی است که در میزان باردهی اثر می گذارد. اگر در این موقع ازت کافی در اختیارگلهای تازه شکفته نباشد ، تعداد زیادی از آنها قبل از تلقیح  خواهند ریخت .این حالت در باغهای کشور ما زیاد دیده می شود. اغلب باغداران  اظهار می کنند که درختان گل زیادی تولید می کنند ، ولی بیشتر شکوفه ها می ریزند و به میوه تبدیل نمی شوند . این پدیده در اکثر موارد ناشی از کمبود ازت است . باید با کود دادن به موقع ، سعی کرد ازت کافی در اختیار درخت قرار گیرد ، تا دچار این مشکل نشود . استفاده از کودهایی مثل نیترات آمونیم و  اوره که سریعاً مورد استفاده گیاه قرار می گیرد ، برای رفع سریع این مسأله مناسب است . (Anonymous،1995)

8-2- دما :

دمای کم یا زیاد درون گل ، هر دو اثر منفی در میزان باردهی دارند . اگر دما از 5/4+ درجه کمتر باشد نه تنها از فعالیت زنبورها کاسته خواهد شد ، بلکه رشد و نمو لوله گرده نیز کند می شود(3). دمای 15 تا 21 درجه سانتیگراد برای جوانه زدن دانه گرده مناسب تشخیص داده شده است . مناسبترین دما برای رشد دانه گرده  20+ الی 25+ درجه سانتیگراد است . در دمای کمتر یا بیشتر نمو لوله گرده کم خواهد شد و در 27+ درجه سانتیگراد  نمو لوله گرده متوقف می شود که این کندی رشد ، علی رغم سالم و مساعد بودن دانه گرده ، مانع از تلقیح به موقع و تشکیل میوه خواهد شد . سرمای درون گل نیز اگر از حد و مدت زمان معینی تجاوز کند ، کشنده خواهد بود و گلها بسته به شدت و مدت سرما صدمه خواهند دید . برای اغلب واریته های عناب دمای2.5- تا 4+ درجه سانتیگراد خطرناک است . اغلب اولین گلهای شکفته شده در اثر سرما صدمه می بیند ، ولی غنچه وگلهای مراحل دوم و سوم که  مدتی دیرتر باز   می شوند ، سالم می مانند و با وجود سرمای دیررس بهاره  بار کافی تولید می کنند . این یکی از محسنات طرز گل دادن عناب است . زمان گل دادن و همچنین مقاومت خود گل به درجات پایین دما ، از جمله عواملی هستند که در انتخاب محل باغ و ارقام عناب باید در نظر گرفته شوند.حساسترین عضو گل در مقابل سرما ، تخمدان است . به علت همین حساسیت است که ممکن است در گلهایی که هنوز درست باز نشده اند ، تخمدان صدمه دیده و یا از بین برود . تخمدانهای صدمه دیده را می توان با مشاهده تغییر رنگ آنها از بیرون و درون تشخیص داد (تخمدان را از وسط با چاقو قطع کنید ، اگر مغز دانه سبز باشد سالم است ، اگر زرد یا قهوه ای و یا سیاه شده باشد دچار خسارت شده است حتی اگر خود تخمدان سبز باشد ) دانه گرده در مقابل سرما از تخمک   مقاومتر است و تا چندین درجه زیر صفر می تواند دوام داشته باشد .طول مدت دوام سرما خیلی مهم است و هر چقدر این مدت طولانی تر باشد ، خسارت وارده نیز بیشترخواهد بود.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید