تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

وضعيت ميوه دهی در عناب و شاخه های  بارده و رویش در آن :

با بررسی در نحوه گلدهی عناب و رویش شاخه های بارده ( اولین جوانه های گل در عناب پس از رشد شاخه جوان به اندازه 5  سانتیمتر به مقدار فراوان رؤیت می شود ) و تولید گل  بر روی شاخه ها می توان به این نتیجه رسید که با شروع فصل رویش سه نوع شاخه به فواصل هر یکماه در عناب تولید می گردد :

اولین شاخه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت بعد از اینکه در حدود 5 سانتیمتر رشد کرد ، گل برروی آن ظاهر می گردد:در حقیقت این میوه نتیجه گل آغازی عناب در اواخر تابستان و بعد از برداشت میوه می باشد. این شاخه از نظر باردهی، میوه کمتر ولی درشت تری را تولید می کند و ثابت شده است که جوانه های یکساله ای که سرمای کافی دیده اند میوه های درشت تر و دارای هسته لقاح یافته و با جنین رسیده و قویتری تولید می کنند (NyekiوMiklos،2004) و به همین دلیل گلهای بعدی عناب توانایی تولید بذر قادر به جوانه زنی را ندارند و برای تکثیر عناب از طریق  بذر، از میوه های گل اول استفاده می شود . شاخه های رویشی دوم که از اواخر خرداد ماه ظاهر شده و تولید گل و میوه می کنند و درحقیقت همزمان با رشد رویشی ابتدایی تمایزیابی و تولید جوانه گل در این مرحله اتفاق می افتد که پس از طی تقریبی مدت 10 روز گلها ظاهر می گردند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید