تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

شاخه های رویشی سوم که از اواخر تیر ماه ظاهر می شوند و تولید گل و میوه می کنند و در این شاخه ها نیز همزمان با رشد رویشی اولیه تمایز گل و میوه صورت پذیرفته تا در 10 روز بعد گلها ظاهر گردند. ( نگاره6-64) شاخه های یکساله عناب با باردهی کافی با طول 20 تا  25 سانتیمتر و تعداد 5 تا 7 جوانه رویشی مشخص می گردد که برای هر جوانه تعداد 2 تا 3 برگچه شامل 20 تا  25 برگ فعال تولید می گردد.هر يك از جوانه ها توانایی تولید شاخه رویشی جدیدی را دارا می باشدکه جوانه های انتهایی بیدار و فعال می باشد و جوانه های پایین تر از رشد محدودتر و با فعالیت کمتری متمایز می شود.در صورتی که به هر علتی یک جوانه روی شاخه یکساله ،تولید یک شاخه جدید کرد و رشد این شاخه به پایان رسید، از انتها یا از زاویه آن شاخه ، یک شاخه رویشی دیگر می روید که می توان به این نکته رسید اگر شاخه جدید به دنبال شاخه قبلی خود بروید، نشان از تمایز یابی گلها در فصل جاری دارد و این حالت یکبار دیگر در عناب تکرار می شود و بعد از برداشت میوه تا زرد شدن برگها، زمان تمایز یابی جوانه های گل برای شاخه یکساله سال بعد می باشد که در این مقطع انجام محلولپاشی با ازت، روی، آهن و بر تأثیر بسزایی در افزایش عملکرد سال آتی خواهد داشت.(نگاره6-65 تا نگاره 6-70) میوه درخت عناب  از نوع  کلایماکتریک می باشد. برش میوه نشان داد حداکثر اتیلن بعد از پشت سر گذاشتن دوره حداکثر تنفس، تولید شد .  قرار گرفتن در معرض اسید آبسزیک تولید اتیلن و تنفس را  افزایش و IAA هر دو  را کاهش داد. استفاده از اسید جیبرلیک تنفس و تولید اتیلن را به  تاخیر انداخت.   توسعه و رشد تنفس ناشی از  زخم  میوه ، اسید آبسزیک یا جیبرلین  و حتی تحریک تنفس در میوه عناب توسط کلرام فنیکول متوقف ، اما توسط سیکلوهکسیمیک یا اکتینومایسین D متوقف نشد. سیانید پتاسیم ، اسید آبسزیک یا جیبرلین  تحریک تنفس ناشی از زخم میوه را مهار کرد.در میوه رسیده ، محتوای اسید آبسزیک در ابتدا به سرعت افزایش ، اما در پایان کاهش می یابد . همه کربوهیدراتها ، نشاسته ، همه قندها و روندکاهش قند در طول رشد و توسعه میوه، در میوه و دانه میوه افزایش می یابند  در حالی که با رشد  دانه  شاهد عدم کاهش قند و  افزایش کاهش  رطوبت دانه هستیم. محتوی چربی دانه 42 روز پس از تمام گل افزایش می یابد .

درخت عناب دارای جوانه های گل بسیار کوچک  است و سست کردن گل بدون صدمه زدن به آنها کاری سخت است . به علاوه ، مورد بسیار خوبی برای بررسی عوامل سقط جنین می باشد . در سال 2002 و 2004 ، 7  پژوهشگر و دانشجوی تحصیلات تکمیلی درخت عناب در طول زمان دو هفته  2000 گل  را نشانه گذاری و میوه های به دست آمده تنها 10 درصد دارای جنین توسعه یافته بود. (5)جیانگ و همکاران گزارش کردند که میزان تنفس و تولید اتیلن میوه توسط  1- متیل سیکلو پروپین می تواند،کاهش یابد.استفاده با 1 – متیل سیکلو پروپین همراه با GA  باعث کاهش استحکام میوه ، ویتامین ث و کاهش سطح اتانول را به  تاخیر  می اندازد.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید