تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

12-1- عقیم سازی جنس نر :

دو نوع نازائی  جنس نر در درخت عناب دیده شده :  نازایی بساک و خالی بودن آن .

وانگ نر عقیمی را در میان ارقام  بر اساس روابط سیتوژنتیک ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موجود در مکانیسمهای  دانه گرده مورد مطالعه قرار داد  و تفاوت معنی داری به دست آمد. اساس نر عقیمی و باروری دانه گرده توسط رنگ آمیزی با  IK I2- (ید و یدید پتاسیم) برآورد شد.  ارقام  به 5 گروه تقسیم شدند : باروری بالا (≥ 54 ٪) ، متوسط بالای باروری (43 ≤  تا ٪54>) ، باروری متوسط (28 ٪ ≤  تا   < 43 ٪) ، نازایی متوسط (17 ٪ ≤ تا  28 ٪) و نازایی بالا (تا  17 ٪)(منبع5).

12-2- مسیریابی دانه گرده توسط  مارکرها  :

درختان والد ، یا پیوند خورده برای این کار بررسی شدند. اینها  توسط  شبکه ای شیشه ای  با رنگ سفید دور از حشرات گرده افشان و زنبور عسل ، پوشانده می شوند. نشانگرهای مولکولی مانند  RAPDs  و  AFLPs استفاده می شود برای شناسایی  مسیر حرکت دانه گرده  تا نشان دهد که آیا بذر به دست آمده هیبرید یا خودگشن است.( نگاره6-76 )  این روش کارآیی فراوانی را نشان داده است(5) .

12-3- نكاتي درباره كندوگذاري در باغات عناب  :

معمولاً حشرات به گلهاي زرد ، آبي ، سبز و ارغواني بيشتر از ساير گلها جذب مي شوند و از آن جايي كه گل عناب برخوردار از رنگ زرد تا ارغواني در برخي از گونه ها است به راحتي توسط كندوگذاري مي توان افزايش عملكرد را در اين باغات مشاهده نمود، به منظور افزايش كارآيي گرده افشاني زنبور عسل در باغات عناب مي بايست  نكات زير مورد توجه  قرار گيرد :

(Mart،2001و راحمی،1371 Mehrotra. وGupta،1985)

1- درجه حرارت محيط: مناسبترين درجه حرارت براي فعاليت عمومی زنبور عسل دماي 20 تا 35 درجه سانتيگراد است، فعاليت زنبور عسل در دماي بالاتر از 35 درجه سانتيگراد و كمتر از20 درجه سانتيگراد كاهش يافته و در دماي بيشتر از 43 درجه سانتيگراد و كمتر از 8 درجه سانتيگراد فعاليت آنها كاملاً متوقف مي شود.

2- نور: فعاليت زنبورها در ساعت گرم روز به بيشترين مقدار خود مي رسد و در هواي ابري يا مه آلود نيز فعاليت آنها كاهش مي يابد به طوري كه هرچه طول روز بيشتر باشد زنبور ها ساعت بيشتري را به پرواز مي پردازند.

3- رطوبت: از آنجايي كه با افزايش رطوبت تنفس زنبور مختل مي گردد، لذا در هواي فاقد مه و باراني داراي فعاليت مطلوب مي باشند. گرده درخت عناب شروع به رشد می کند هنگامی که رطوبت نسبی کمتر از 60 ٪ است. در درجه حرارت بالا و خشکسالی شدید ، آب پاشی مستمر در چنین شرایطی بسیار مفید است.

4- باد: هرگاه سرعت باد به 40 کیلومتر بر ساعت برسد ، فعاليت زنبور مختل مي شود و زنبور براي فعاليت به هواي آزاد نيازمند است و همچنین سرعت باد بیش از 6 متر بر ثانیه باعث اختلال در تلقیح گلها می شود .

5- اندازه كندو و زنبور هاي آن : كندو هاي بزرگ با زنبورهاي نوزاد فراوان چون جمعيت زنبورهاي گرده آورنده آن بيشتر از ساير كندوهاست، برای گرده افشاني مناسبتر مي باشد . از نظر تعداد  نیز اگر جمعیت كندويي  بيش از 20 هزار زنبور باشد ، داراي  شرايط خوب  براي گرده افشاني است .

6- محل قرارگيري كندو ها :

هركندو مي بايست در محلي آفتابي يا  به دور از سايه قرار گيرد، زيرا هواي سرد و سایه سبب كاهش فعاليت زنبورها مي شود.كلنيها مي بايست روي سكو  قرار گيرند تا از سرما و رطوبت زمين در امان باشند براي حفاظت از وزش باد محل كندوها مي بايست در پشت بادشكن قرار گيرد و منبع آب آشاميدني حداكثر تا 500 متر از كندوها  قرار گرفته باشد.

7-تعداد كندو هاي مورد نياز در هر هكتار :

براي هر هكتار باغ عناب ،جهت حصول اهداف اعلام شده مي توان 3 تا 5 كندو را در زمان گرده افشاني در باغ قرار داد .

8- کندو ها را سه روز قبل از باز شدن شکوفه ها باید در باغ مستقر کرد .

9- کندو ها در داخل ردیفها به طور مناسب باید تقسیم شوند .

10- تا زمانی که گل در باغ است و شهد آوری زنبور ها ادامه دارد ، نباید سمپاشی صورت گیرد  .

11- بعضی علفهای هرز مانند گل قاصد که تا حدی در جلب زنبورها با عناب رقابت دارد ، گلدهی آن با عناب هم زمان می باشد و باید توسط علف کش یا دندانه زدن کنترل گردد .

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید