تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

16-3-2- كنه زرد شرقي :

Eatetranychus orientalis(Tetranychidae,Acari)

این کنه متعلق به خانواده Tetranychidae است و اولین بار از روی مرکبات گزارش شده است .این آفت علاوه بر خسارت روی مرکبات ، به درختانی مانند       گل ابریشم،بادام،عناب،کنار،پنبه و لوبیا حمله می کند . این کنه روی سطح برگ زندگی می کند و با مصرف سلولهای پارانشیمی ، خسارت ایجاد می کند . (مودی2،1381).

16-3-3-كنه پا كوتاه :

Tenuipalpus granati(tenupiplpidae,Acari)

این حشره توسط مودی  از روی درخت عناب در بیرجند گزارش شده است .

(مودی2،1381 ).

16-3-4- تريپس توتون :

Thrips Tabaci(Thripidae,Thysanoptera )

مودی از روی درخت عناب در بیرجند تریپس توتون را شناسایی و معرفی کرده است. این گونه در گلخانه ها و بر روی گیاهان زینتی فعالیت می کند و خسارت زیادی نیز وارد می کند .(مودی2،1381 )

16-3-5- تريپس :

TenoThrips(Thripidae,Thysanopte

این حشره توسط مودی از روی درخت عناب در بیرجند گزارش شده است. (مودی2،1381 )

16-3-6- مینوز لکه گرد :

(leucoptera – cemiostoma scitella)

این حشره توسط مودی از روی درخت عناب در بیرجند گزارش شده است. (مودی2،1381 ).

16-3-8- حلزون ( Euomphalia monacha) :

نرم تن یاد شده روی تنه درختان و شاخه های عناب (غوث،1387) در روستای مقام ساری دیده شده که دارای پوسته کوچکی در حدود 11 تا 18 میلیمتر می باشد و از برگ و رطوبت موجود در تنه استفاده می کند .

16-3-9- ملخها (Orthoptera) :

ملخ صحرایی از جمله حشراتی است که در برخی سالها به عنوان آفتی که از برگ و میوه درخت عناب تغذیه می کند ، مطرح می باشد.(غوث،1387)

16-3-10- زنبورها (Hymenoptera) :

زنبورگاوی یا  قرمز و یا به لفظ عوام بوج  از جمله حشراتی است که در برخی سالها به عنوان آفتی که از برگ و میوه درخت عناب تغذیه می کند ، مطرح می باشد.(غوث،1387)

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید