تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

16-3-11- موریانه ها :

موریانه ها از جمله حشراتی هستند که در برخی سالها به عنوان آفاتی که از چوب درخت عناب تغذیه می کنند ، مطرح می باشند . (نگاره 6-89 )

16-3-11- مورچه ها :

مورچه ها از جمله حشراتی هستند که در برخی سالها به عنوان آفاتی که  از برگ و میوه درخت عناب تغذیه و انتقال دهنده شته ها بر روی در خت هستند، نیز، مطرح می باشند.

برای مبارزه با حشراتی که از روی تنه درخت بالا می روند در ابتدا تنه درخت را به اندازه 5/0 سانتی متر  خراش داده و سپس موضع را با نوار زرد بسته و روی آن را چسب  می زنند تا حشرات در هنگام عبور در تله گیر کرده و نتوانند به قسمتهای بالای درخت نفوذ کنند . (نگاره  6- 91 )

16-4- در چین آفات مشروح ذيل  از روی  عناب  گزارش گرديده است:

16-4-1- Carpasina niponensis Wals :

آفتی که لارو آن  با خوردن هسته و مغز میوه باعث افت  کیفیت میوه می شود.  نگاره 6-90 -سمپاشی در زمان فندقی شدن میوه راه مبارزه با آن می باشد .

16-4-2 – Sucra jujube Chu :

لاروی که غذای آن غنچه جوان برگ عناب می باشد. (نگاره 6-92 ) سمپاشی در زمان ظهور لارو یا شفیره راه مبارزه با آن می باشد.

16-4-3- Ancylis sativa Liu :

حشره ای که باعث خوردن برگ و میوه می شود. (نگاره 6-93) سمپاشی در زمان ظهور لارو یا شفیره راه مبارزه با آن می باشد .

16-4-4-   Cnidocampa  flavesce Walkor:

لاروی که غذا ی آن برگ عناب می باشد. (نگاره 6-94 ) سمپاشی در زمان ظهور لارو یا شفیره راه مبارزه با آن می باشد .

16-4-5- Zeuzera sp :

لاروی که از مغز میوه و ساقه عناب تغذیه می کند. مناسبترین راه مبارزه جمع آوری و سوزاندن شاخه های آلوده ، هرس مناسب  و تغذیه صحیح و اصولی درخت عناب می باشد .(نگاره 6-95 )

16-4-6- Ceroplastes japonicus Gr :

سپردارها که با مکیدن شیره گیاهی  از ساقه و برگ سبب کاهش رشد درخت ومیوه دهی در عناب می شوند.(نگاره 6-96) استفاده از روغن ولک در زمستان  مناسبترین راه مبارزه می باشد .

16-4-7- Lygus pratensis Linn :

این حشره سوراخهای دوار و نامنظم در برگ ایجاد کرده و سبب ریزش برگها می شود.

سمپاشی در زمان ظهور لارو ، شفیره و حشره بالغ راه مبارزه با آن می باشد .

16-4-8- Scythropus yasumatsu Kone et Mon :

حشره ای که باعث خوردن برگ ، میوه  وغنچه می شود.

16-4-9- Contarinia sp :

حشراتی کوچک که باعث پژمرده شدن برگ جوان در عناب می شوند. (نگاره 6-97).

16-5-آفات انباری :

16-5-1- شب پره هندي :

PlodiainTerpuncTella(Pyralidae,Lepidoptera)

این حشره توسط مودی از روی درخت عناب گزارش شده است .در استان بوشهر نیز یکی از آفات انباری است که اهمیت چندانی ندارد . (مودی2،1381 ).

16-5-2- خسارت آفت در نگاره  6- 98  مربوط به نوعی سوسک چوبخوار بوده که گونه آن در حال بررسی می باشد و در منطقه رسک خوشاب در سربیشه در سطح فراوان رؤیت شده است .(غوث ،1387).

16-6- در هند آفات مشروح ذيل  از روی  جنس زیزیفوس  گزارش گرديده است -Morton،1987

الف – آفات اصلی :

1- Carpomyia vesuvian

2- Carpomyia incomplete

3- پروانه برگخوار با نام:                                           Porthmologa  paraclina

4- پروانه شاخه خوار سبز رنگ که به شاخساره حمله می کند با نام:     Thosa sp.

5-یک کنه که ایجاد گال کرده و رشد و تولید میوه را کاهش می دهد: Larvacarus  transitans

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید