تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

17-6- فوزاریوم سولانی ( Fosariom solani) :

قارچ فوزاريوم یکی از مهمترین قارچهای خاکزاد است که باعث بیماریهایی از قبیل پوسیدگی خشک ، بوته میری و پژمردگی آوندی در درختانی مانند عناب می شود. برای كنترل و مبارزه با آن تحت شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي با استفاده از كنترل شيميايي و قارچ كشهایی مانند کاربندازیوم  مي توان تا حدودي اين قارچ را از ميان برد ولي كنترل آن در شرايط مزرعه نياز به تدبير بيشتري دارد. مديريت صحيح نهالستانها براي توليد نهال عاري از آلودگي ، از ميان بردن درختان آلوده در باغ ، رسيدگي مناسب به درختان كشت شده در باغ ازجهت آبياري و تغذيه با عناصر روی و پتاس، مبارزه با عوامل استرس زا براي جلوگيري از ضعف عمومي درخت، معرفي ارقام مقاوم و در نهايت بهداشت وسايل باغباني از ديگر روشهاي موثر دركنترل اين بيماري است .این قارچ برای اولین بار در دنیا توسط آقایان دکتر جهانی، مهندس میرزایی  و مولف از روی درخت عناب گزارش و نمونه برداري ، جداسازي و اثبات بيماري زايي گردید.علائم خسارت این قارچ شامل : سیاه شدن تنه از بالای طوقه و حرکت به سمت شاخه های بالایی درخت به صورت تمام تنه ، قسمتی از تنه ،متناوب و گاها پیوسته. وجود بوی شدید ترشیدگی از محل خسارت دیده ، قهوه ای و سیاه شدن آوندها به طور کامل  و در برخي از موارد رویش مجدد شاخه های جوان از روی ریشه بعد از خسارت، می باشد(نگاره های 6- 104 و 6-105).

17-7- در هند بيماريهاي مشروح ذيل گزارش گرديده است:شاخه ،گل ، غنچه و میوه در مراحل رشدی خود ممکن است مورد حمله قارچهای بیماری زای ذیل قرار بگیرند :(Morton،1987)

1-                Alternaria  chartarum

2-                Aspergillus  nanus

3-                A.parasiticus

4-                Epicoccum  nigrum

5-                Glomerella  cingulata

6-                Helminthosporium  atroolivaceum

7-                Phoma  hessarensis

8-                 Stemphyliomma  valparadisiacum

9-                Alternaria  brassicicola

10-           Phoma  spp

11-           Carvularia  lunata

12-           Cladosporium  herbarum

13-           Fusarium  spp

14-           Nigrospora  oryza

15-           Hypoxylon  hypomiltum

16-           Patellaria  atrata

17-           Entypella  zizyphi

18-           Oidium sp-18

19-           Cladosporium  zizyphi

17-8- بیماریهای فیزیولوژیک و غیر واگیر در عناب :

این گروه از بیماریها غیر واگیر بوده و در نتیجه عوامل مؤثر در تغذیه درخت ، شرایط اقلیمی و برخی از گیاهان انگلي به وجود می آیند :

17-8-1-گرمازدگی : سوختگی پوست تنه ، شاخه ها ، حاشیه برگها و ترک خوردگی تنه درخت و میوه ها ، بی مزه بودن میوه ، ریزش گل و  میوه در خردادماه  تا  تیرماه از جمله نشانه های  گرمازدگی در عناب می باشد .(نگاره 6-106)

17-8-2- سرمازدگی : ایجاد شکاف در تنه درخت ،سیاه شدن برگ و شاخه درخت در اردیبهشت ماه،ریزش جوانه های برگ ،گل و میوه در اوایل رشد درخت از جمله نشانه های سرمازدگی در عناب می باشد.

17-8-3- طوفان و گرد وخاک : ریزش برگ، گل و  میوه ، وجود سوراخهای کوچک روی سطح برگ ،خراشیدگی روی فرابر میوه ها از جمله نشانه های اثر طوفان و گرد وخاک در عناب می باشد.

17-8-4- تگرگ و رعد و برق : شکسته شدن شاخه های جوان ، خراشیدگی در پوست تنه درختان جوان،ریزش گل و میوه ،سوخته شدن تنه درخت از جمله نشانه های تگرگ و رعد و برق در عناب می باشد. لازم به ذکر است در کشتمان (باغات)قدیمی بیرجند عنابستانی وجود داشته که در طول زمان برخی از درختان عناب آن  بر اثر رعد و برق از بین رفته است.

17-8- 5- تنش خشکی : زودرسی میوه ،ریزش پیش از موعد برگ ، کوچک ماندن میوه ها ،رنگ پریدگی عمومی درخت ،پژمردگی شاخه ها ،بی مزه بودن میوه ،تولید پایین گل و میوه از جمله نشانه های تنش خشکی در عناب می باشد.

17-8-6- تنشهای غذایی : زردی برگهای جوان در اثر کمبود آهن به دلیل شرایط PH بالای خاک و سمیت عنصر بر به دلیل استفاده از این عنصر در خاکهای با  شوری بیشتر از 4  از مهمترین عوامل تنشهای غذایی در عناب می باشد.(نگاره 6-107)

17-8-7- گیاه انگلی سس (Dodder)Cuscuta spp :

این گیاه با تولید اندام مکنده در شاخه های جوان نفوذ کرده و با تغذیه از درخت سبب  ضعیف شدن درخت می گردد (Morton،1987)( نگاره6-108).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید