جدول6-6 – علفهای هرز غالب در باغات عناب

ردیف نام علف هرز نام علمی چرخه زندگی روش تکثیر روش مبارزه
شیمیایی غیر شیمیایی
1 سلمه Chenopodium album.L يكساله بذر 24dبه نسبت 1كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن
2 شاهي وحشي ، ازمك ، بجند Cardaria draba چند ساله ريزوم، بذر 24d به نسبت   1 كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن
3 توق ،زردینه،مستک Xanthium strumarium یکساله بذر 24d به نسبت   1  كيلوگرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن قطع کردن قبل از گلدهی
4 مرغ Agropyron repense چند ساله استولون ،ریزوم،بذر استفاده از گلایفوسیت قبل از شخم و   پس رویشی به میزان 3 کیلوگرم ماده خالص درهکتار در 300 لیتر آب و یا استفاده از آترازین  به صورت قبل از سبزشدن به میزان 2 کیلوگرم ماده خالص در هکتار در 300 لیتر آب استفاده از آیش شخم مکرر،قطع کردن ،شخم پس از یخبندان در کنترل آن مؤثر است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»