تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

جدول6-6 – علفهای هرز غالب در باغات عناب

ردیف نام علف هرز نام علمی چرخه زندگی روش تکثیر روش مبارزه
شیمیایی غیر شیمیایی
1سلمه Chenopodium album.Lيكسالهبذر24dبه نسبت 1كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن
2شاهي وحشي ، ازمك ، بجندCardaria drabaچند سالهريزوم، بذر24d به نسبت   1 كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن
3توق ،زردینه،مستکXanthium strumariumیکسالهبذر24d به نسبت   1  كيلوگرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدنقطع کردن قبل از گلدهی
4مرغ Agropyron repenseچند سالهاستولون ،ریزوم،بذراستفاده از گلایفوسیت قبل از شخم و   پس رویشی به میزان 3 کیلوگرم ماده خالص درهکتار در 300 لیتر آب و یا استفاده از آترازین  به صورت قبل از سبزشدن به میزان 2 کیلوگرم ماده خالص در هکتار در 300 لیتر آباستفاده از آیش شخم مکرر،قطع کردن ،شخم پس از یخبندان در کنترل آن مؤثر است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید