تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

 

جدول6-7 – علفهای هرز غالب در باغات عناب :

 

ردیف

نام علف هرز

نام علمی

چرخه زندگی

روش تکثیر

روش مبارزه

شیمیایی

غیر شیمیایی

 

1

 

 

 

خرفه

Portulaca cleracea

 

 

يكساله

 

 

بذر

استفاده از ديوران به مقدار  5/0 تا 5/1 کیلوگرم در هكتار  به صورت قبل از کاشت

 

 

2

 

 

تاج خروس

Amaranthus retroflecus

 

يكساله

 

بذر

استفاده از  2-4-D و MCPA به مقدار 0.75 تا 1 کیلوگرم ماده خالص در هکتار ، مخلوط پیرامین و بتانال بر اساس توصیه برچسب.

 

3

 

پنجه مرغی

cynodon dactylon(l) pres

 

چند ساله

بذر، ريزوم

-استولن

 

استفاده از گلایفوسیت قبل از شخم و پس رویشی یا استفاده از آترازین  به صورت قبل از سبزشدن

استفاده از آیش شخم مکرر،قطع کردن ،شخم پس از یخبندان

 

 

4

 

 

 

 

 

سس

 

 

Cuscuta spp

 

 

 

 

يكساله

 

 

 

 

بذر

 

 

استفاده از داكتال 75 به صورت پودر و تابل به ميزان 7 تا 12 كيلو گرم در هكتار قبل از سبز شدن و یا استفاده از داکتال به صورت گرانول همراه با آب آبیاری طبق رعایت توصیه  برچسب

 

چيدن و از بين بردن و چراي دام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول6-8 – بیماریهای عمده درخت عناب :

نام پاتوژننام انگلیسیChinese nameعلائم معمول
Phytoplasma Phytoplasmaجاروی ساحرZaofengbingساقه : جارویی. گل : دگردیسی . درخت : می میرد .
Alternaria tenuis , tenuis Alternaria ، A. alternata , alternata A. ،Phoma destructive PhomaFusicoccum sp. sp Fusicoccum./ کاهش میوه و تولید قشر قهوه ایZaotiepibing. میوه های کوچک ، تلخ ، زود افت.
Phakopsora zizyphi – zizyphi Phakopsora (P.Henn). Vulgaris (P. Henn .) Diet.Colletotrichum-زنگ(Rust)Zaoxiubingبرگ : زنگ زده ، زود افت
Colletotrichum gloeosporides Penz . gloeosporides PenzAnthracnoseZaotanzubingپوسیدگی میوه ، زود افت
Phytophthora citricola citricola Phytophthoraپوسیدگیپوسیدگی میوه ، زود افت

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید