تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

3-5-4- پیوند اسکنه و جانبی :

در این روش قسمت پایین پیوندک را که ارتفاع آن 8 تا 10سانتیمتر می باشد و دارای یک یا دو جوانه است مانند یک زبانه به طول  3 تا 4 سانتیمتر در آورده به طوری که در شکل مشاهده می شود قسمتی از پیوندک مانند زبانه از جای انتهای شاخه پیوندک آویزان است ، سپس قسمت فوقانی پایه را ( نگاره 6- 20 و 6-21 ) همانند پیوندک یک زبانه ایجاد نموده به طوری که پیوندک در داخل آن قرار گیرد. سطوح بریده شده کاملاً روی یکدیگر قرار گیرند. هیچ گونه فاصله و هوا بین دو سطح ایجاد نشود و حتی المقدور بایستی پایه و پیوند هم قطر باشند. پس از آماده شدن پایه به وسیله چاقوی پیوندزنی دو لبه شکاف روی پایه را از هم باز نموده و پیوندک را داخل آن قرار می دهند و در موقع انجام این عمل بایستی دقت نمود که دو طبقه مولد پایه و پیوندک به خوبی روی هم قرار گیرند.بعد از قرار گرفتن پیوندک روی پایه اطراف شکاف را با ریسمان بسته و روی تمام قسمتهای بی پوست پایه و پیوندک را با چسب می پوشانند.در بعضی از بوته ها پیوند اسکنه را برعکس دستورالعمل فوق انجام می دهند یعنی پایه را مانند زبانه آماده نموده و یک پیوندک که دارای جوانه انتهایی می باشد ،آماده نموده و روی آن قرار می دهند، سپس اطراف آن را با نخ باغبانی بسته و روی قسمتهای بی پوست را با چسب باغبانی می پوشانند. در عناب اسکنه به صورت یک قلمه ای می باشد. 5 تا 6 هفته بعد از جوانه زنی جوانه  ها زمان مناسب برای  پیوند می با شد.  قلمه مناسب برای اسکنه  باید از شاخه  1 تا 2 ساله تهیه شود. برای جلوگیری از ،از دست دادن آب ، اسکنه ها  باید در محلول c o 100 تا 110  پارافین برای چند ثانیه غوطه ور شوند. تفاوت این دو نوع پیوند در جهت قرار دادن پیوندک روی پایه می باشد (5).

3-6- کشت درون شیشه ای عناب :

3-6-1 –  تولید نسلهای جهش یافته به منظور القاء جهش در عناب :

در شرایط کشت درون شیشه ای  از نمونه های کالوس  و دانه رست استفاده شد و  از کبالت 60 به عنوان تولید پرتو استفاده شد.بدین منظورکالوسهایی که از ریزنمونه های برگی القاء شده بودند در محیط کشت MS پایه واجد یک میلیگرم در لیتر زآتین ،  5/0 میلیگرم  در لیتر 2,4 – D و 5/0 میلیگرم در لیتر NNA کشت شدند. شاخه های  باززایی شده با پرتو کبالت 60 تابیده شدند و پس از آن در محیط کشت MS پایه محتوی یک میلیگرم در لیتر زآتین NAA کشت شدند. درآزمایش دیگری پرتو کبالت 60 و با شدت 20 تا 30 GY به دانه رستهای عناب تابیده شده است.دانه رستهای فوق به منظور پرآوری شاخه در محیط کشت MS پایه واجد 2 میلیگرم در لیتر BAP و 4/0 میلیگرم در لیتر IBA ریشه زایی شاخه های فوق در محیط کشت MS پایه واجد یک میلیگرم در لیتر  IBA میلیگرم در لیتر  IAA کشت  شدند (ZhenWen و Mingshen،2004).

3-6-2- القاء درون شیشه ای گیاهان تتراپلوئید از گیاهان دیپلوئید :

در تحقیقی القاء درون شیشه ای گیاهان تتراپلوئید از گیاهان دیپلوئید عناب رقم Zhanhua مطالعه شد.  عناب رقم Zhanhua به طور طبیعی یک گیاه دیپلوئید است و عدد کروموزومی آن

(2n = 2x = 24) می باشد .  (جدول6-2). میوه های این رقم نسبت به ارقام تجاری این گونه به طور طبیعی کوچک بوده و واجد هسته بزرگ هستند. اصلاح این گونه پیشرفت  چشمگیری نداشته است و تنها به انتخاب از درختان نخبه مسن و تکثیر انبوه  آنها محدود شده  است . کشاورزان از تنظیم کننده رشد  GA3  به منظور افزایش اندازه میوه استفاده می کنند تا میزان تولید را افزایش دهند، اما افزایش اندازه میوه با کاهش کیفیت آن همراه است. روشهای عقیم کردن گلها به دلیل وجود گلهای کوچک، ریزش گل و سقط جنین  با مشکلات متعددی  مواجه است  (Liuو همکاران،2004). پلی پلوئیدی یک فرآیند غالب است که در تاریخچه تکاملی گیاهان اهمیت  دارد. گیاهان پلی پلوئید واجد صفات مطلوبی همچون  اندازه بزرگ میوه، بنیه و ستبری میوه، عملکرد بالا، مقاومت  به بیماری، فقدان بذر و واجد بذر اندک هستند (Peridieri،2001 وSanford،1983).  به طور کلی، گیاهانی می توانند از نظر دو برابر شدن کروموزومها اصلاح شوند که دارای عدد کروموزومی کوچک بوده و دگر گرده افشان و چند ساله باشند و از طریق رویشی تکثیر  شوند. گونه عناب رقم Zhanhua واجد کلیه صفات یاد شده است و بنابراین  می توان  با دو برابرکردن کروموزمهای سلول  سوماتیکی، صفات  مربوط به میوه  این گونه را بهبود بخشید. (نمودار6-2) به منظور تولید گیاهان تتراپلوئید  شاخه های باززایی شده در شرایط درون  شیشه، در محیط کشت MS تکمیل  شده با 77/5 میکرومول جیبرلیک اسید، 89/0 میکرومول BAP (محیط کشت شاخه زایی) کشت شدند و تحت شرایط استاندارد نگهداری شدند. القاء پلی پلوئیداسیون با استفاده از محلول کلشی سین  انجام شد، بدین ترتیب که سرشاخه های کشت شده در شرایط درون شیشه که تقریباً 5 تا 6 میلیمتر طول داشتند به محیط کشت MS مایع که از نظر ترکیب تنظیم کننده های رشد مشابه محیط کشت شاخه زایی بود و تنها  واجد مقادیر متفاوتی از محلول کلشی سین  بود ، منتقل شدند.  ظروف محتوی محیط کشت و ریز نمونه های تحت تیمار کلشی سین در یک همزن  و با دور (rpm 100) و تحت شرایط تاریکی قرار گرفتند. پس از اعمال تیمارکلشی سین،  شاخه ها دو تا سه بار با آب مقطر استریل شسته شدند و به محیط کشت MS شاخه زایی منتقل شدند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید