تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

جدول 6 -2- سطوح کروموزوم جنس زیزیفوس در 3 گونه عناب ، کنار هندی و کنار تعیین شده بوسیله سیستم FACS كولكارني و همکاران ،2008)

سطح کروموزوم برآوردشده (PG) 2C اندازه   ژنومهای رقم کاشته شده گونه
تتراپلوئید-گزارش شده 35/2سبکنارهندی
تتراپلوئیدگزارش شده 44/2 یومران
دیپلوئید 70/1 کیو-29
دیپلوئید 79/1 ب 4/5
دیپلوئید 35/1 لانگ عناب
دیپلوئید 23/1 بن لی
دیپلوئید 28/1 لی
دیپلوئید 14/1 تامار
دیپلوئید 67/1 باچرا کنار
دیپلوئید 38/1 اُرهانر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانگ با استفاده از سلولهای بخش ساقه و جوانه های  مرکب در محیط کلشی سین، 2 نمونه کشت بافتی 4 کروموزومی  (نگاره6-22، نگاره6-23) را به دست آورده  است. (5)  به منظور تعیین پلوئیدی سلولها از روشهای شمارش کروموزوم و فلوسیتومتری استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داده است که  تعداد کروموزمها در گیاهان دیپلوئید 24 و در گیاهان تتراپلوئید 48 است.

3-6-3- القاء كالوس در  عناب رقم liuyuexian :

به منظور  القاء كالوس در عناب  رقم liuyuexian از ريز نمونه هاي مختلف شامل برگهاي جوان شاخه هاي جوان بساك آندوسپرم ، جنينهاي نابالغ و لپه استفاده شد. القاء كالوس از ريز نمونه هاي برگ و شاخه هاي جوان ، لپه ها و جنينهاي نابالغ به سهولت صورت پذيرفت . كالوسهاي مشتق از  لپه ها و جنينهاي جوان ، جوانه هاي نا بجا توليد نمودند . ميزان  باززايي از اين ريز نمونه ها به ترتيب 1/51 در صد و5/9 درصد بود .

در ميان هورمونهاي سيتوكنيني استفاده شده جهت باززايي جوانه از كالوسها، عملكرد هورمون زآتين در فرآيند  باززايي  بهتر از  بنزيل آدنين بود . توليد جنين از كالوسهاي لپه اي و جنينهاي جوان انجام شد و اين جنينها به گياهچه نمو يافتند.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید