تكنولوژي توليد عناب

تكنولوژي توليد عناب

3-6-4- جنين زايي سوماتيكي ثانويه در  عناب  :

در مطالعه ای به منظور باززايي گياهچه در عناب از روش جنين زايي سوماتيكي ثانويه یا مكرر استفاده شد.بذر اين گونه در شرايط درون شيشه اي جوانه زد و از هيپوکوتيل به عنوان ريزنمونه استفاده شد و جنينهاي اوليه از هيپوكوتيلها توليد شدند. بيشترين فراواني القاء جنينهاي اوليه (4/17 درصد) در محيط كشت تكميل شده با تنظيم كننده هاي رشد 2,4-D به ميزان 52/4 ميكرومول IBA به ميزان  49/0 ميكرومول و BAPبه ميزان 44/0 ميكرومول مشاهده شد.جنينهاي اوليه با استفاده از ساز وكار توليد جنينهاي ثانويه در محيط كشت واجد غلظتهاي متفاوت  تنظيم  كننده هاي رشد تكثير شدند . بيشترين فراواني جنين زايي سوماتيك ثانويه 3/51 درصد در محيط كشت واجد 58/0 ميكرومول جيبرليك اسيد به دست آمد .اما بيشترين تعداد جنينهاي ثانويه در محيط كشت واجد 98/0 ميكرومول   2iPمشاهده شد. به منظور جوانه زني جنينها تيمارهاي مختلفي شامل استفاده از غلظتهاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد تيمار سرما و يا خشكي آزمون شدند . خشك شدن جنينها در دماي  1  25 و به مدت دو هفته به عنوان بهترين تيمار براي جوانه زني جنينها شناخته شد . در اين حالت جنينها جوانه زدند و نمو ريشه و طويل شدن اپيكوتيل اتفاق افتاد . از ميان 256 گياهچه باززايي شده ،237 گياهچه با بازده تقريبي6/92 درصد زنده ماندند.

در عناب كالزايي سه محيط كشت مختلف MSپايهMS  ( 2/1 نيترات ) و WPM در القاء شاخه هاي نابجا مقايسه گرديد تمام محيط كشتها محتوي 54/4 ميكرومول TDZ و 85/2 ميكرومول IAA بوده اند و به مدت 20 روز در تاريكي قرار گرفتند و پس از آن به شرايط نوراني به منظور القاء شاخه هاي نابجا منتقل شدند ، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه محيط كشت پايه برتشكيل شاخه هاي نابجا اثر دارد . بيشترين درصد ريزنمونه هاي برگي توليدكننده  شاخه LPS  (20/76) و بالاترين توليد شاخه به ازاي هر ريزنمونه AS (16/9) در محيط كشت WPM مشاهده شد.(Guو همکاران،2005) (نگاره 6-24 تا  نگاره -33).

4- كاشتن نهال :

برای احداث باغ عناب می بایست جهت بالابردن درصد گرفتن نهال موارد ذیل رعایت شود :

4-1- ریشه نهالها پس از بیرون آمدن از خاک و قبل از انتقال باید در گونی یا پارچه مرطوب پوشانده شود.

4-2- ریشه ها قبل از کاشت در توده ای از ماسه یا خاک مرطوب قرار گیرد.

4-3- اگرکاشت نهال به تأخیر افتد یا ریشه ها هنگام حمل و نقل آسیب ببینند،اندودکردن آنها با مخلوطی از کود حیوانی،خاک رس و آب به صورت غشای محافظ ریشه ضروری است.

4-4-کاشتن نهال در گودال به همان عمقی که در خزانه بوده است،به طوری که طوقه زیر خاک نباشد،زیرا در صورتی که طوقه پس از نشست خاک در زیر خاک قرار گیرد سبب پوسیدگی طوقه و تلف شدن نهال خواهد شد .

4-5- قرار دادن جوانه انتهایی نهال به سمت وزش بادهای غالب و تند در زمان هرس سربرداری.

4-6- در صورتی که نهال شاخه های فرعی زیاد دارد  ، نگهداری 2 تا 3  شاخه و حذف شاخه های اضافی .

4-7- در صورتي كه براي انتقال نهالها زمان كافي نباشد و زمين اصلي هنوز آماده نشده باشد بايد نهالها در گودالی كه به همين  منظور حفرشده تا آماده سازی زمين حفظ شود.

فاصله درختهای عناب از يكديگر بسته به اينكه منظور از كاشت چه هدفي باشد متغير است . 3  نوع  الگوی کاشت  4 *6 ،4 * 5 ،5 *6  متر و کاشت متراکم باغات با 1 *  3  و 5/1 * 4 متر  وجود دارد . براي كاشت نهال حتماً بايد دو نفر فعاليت داشته باشند ، يعني يكي نهال را نگه داشته و ديگري چاله را از خاک پركند،فقط در موقع کاشت باید دقت شود تا چاله های کنده شده به اندازه کافی گود باشند(50 *50 *50 سانتیمتر)،بعد از كاشتن نهال خاك را مقداري مي كوبند تا   ريشه ها در زمين مستقرشوند .

بعد از انجام اين كار مي بايست از قيم كه در جهت موافق باد نصب مي شود استفاده کرد . درمناطقي كه زمستانهاي ملايم دارند ، كاشت نهال در اواخر پایيز صورت  مي گيرد و در صورت وجود سرماي شديد زمستانه كاشت اسفندماه ترجيح داده  مي شود.شاخه هاي خشكيده و ريشه هاي آسيب ديده مي بايست توسط قيچي ضد عفوني شده ، هرس گردد (نگاره6-34 و نگاره6-35) .

5- هرس [16] :

هرس يك فرآیند كوتاه کننده است و از آن مي توان براي نگهداشتن درخت در اندازه هاي مورد نظر استفاده کرد. حذف يك شاخه نه تنها كربوهيدراتهاي ذخيره شده را از بين مي برد ، بلكه سطح بالقوه برگ را نيز كاهش مي دهد . هرس موجب افزايش اندازه ميوه و ميزان ازت در نقطه رويش شده و رشد را در نزديك محل قطع شده تحريك مي کند، هرس مفرط ، پر كاري را كاهش مي دهد و به ويژه در مورد درختان جوان قوي كه ممكن است رشد رويشي زيادي داشته باشند، صادق است . برش شاخه هاي كوچك با پراكندگي خوب محركهای رشد را در تمام درخت بهتر انتشار مي دهد، جوان كردن دوباره درختان مسن بهتر است با تعداد زيادي از برشهای كوچك انجام گيرد تا بوسيله تعداد كمي برشهای بزرگ . در مناطقي كه امكان خشكيدگي شاخه درختان در زمستان وجود دارد ، هرس زمستانه درختان مي بايست تا حد امكان ديرتر صورت گيرد. در خصوص درخت عناب اهميت زمان هرس براي باغ عناب مي بايست بعد از مطالعه سابقه آب  و هوايي محل توسط شخص باغدار تعیين شود :

فواید هرس :

1.افزایش عمر درخت

2.افزایش میزان محصول

3.ایجاد فرم

4.جوان کردن درختان مسن

5.افزایش کیفیت میوه

6.جلوگیری از ریزش میوه

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»

دیدگاهتان را بنویسید