شناسايي اکوتیپهای محلی عناب

شناسايي اکوتیپهای محلی عناب

5-انجام عملياتهاي صحرايي مشاهده اي وكوهپيمايي .

بعد از طي اين مراحل و شناسايي درختان با ميوه هاي متفاوت از هر درخت تعداد 100 نمونه تصادفي از نقاط مختلف تاج درخت انتخاب و بعد از انجام مقايسات ميوه ها از نظر شكل ، اندازه ،رنگ گوشت و پوست میوه ، شكل و اندازه هسته  و ميوه ، تعداد 14 ميوه با شكل ظاهري مخصوص به خود به شرح ذيل معرفي شدند . نکته جالب این است که تمامی این فنوتیپها در سطوح  عناب کاری استان خراسان جنوبی موجود می باشد.

1 –  عناب خرمایی 1:

از نظر شکل و اندازه میوه در ابتدا باریک و دراز بوده که به تدریج و با رسیدن آن  کشیده ، دراز و تا  32 میلیمتر می رسد و به اندازه یک خرمای معمولي می شود . طعم و مزه بسیار خوشمزه و ماندگاری بالا دارد .رنگ فرابر قرمز روشن است .  ديررس بوده و دارای هسته درشت با یک زایده نیش مانند در انتهای هسته میوه و به اندازه 8 میلیمتر می باشد. درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه در غالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله :  روستای کنگان قابل دیدن می باشد . (نگاره 7-1)

2-  عناب خرمایی 2:

از نظر شکل و اندازه میوه در ابتدا باریک و دراز بوده که به تدریج و  با رسیدن آن  کشیده،دراز و تا 32 میلیمتر می رسد و به اندازه یک خرمای معمولي می شود .طعم و مزه بسیار خوشمزه و ماندگاری بالا دارد .رنگ فرابر قرمز روشن است . ديررس بوده و دارای هسته درشت و فاقد زایده نیش مانند در انتهای هسته میوه و به اندازه 8 میلیمتر  می باشد ، درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه در غالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای کنگان و منطقه بزنوید الیگودرز قابل دیدن می باشد.(نگاره 7-2).

3- عناب خرمایی3  :

از نظر شکل و اندازه میوه در ابتدا باریک و دراز بوده که به تدریج و با رسیدن آن  کشیده ، دراز و تا  32 میلیمتر می رسد و به اندازه یک خرمای معمولي می شود . طعم و مزه بسیار خوشمزه و ماندگاری بالا دارد . رنگ فرابر قرمز تیره  است . ديررس بوده و دارای هسته درشت با یک زایده نیش مانند در انتهای هسته میوه و به اندازه 6 تا 8 میلیمتر می باشد. درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه درغالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله :  روستای کنگان دیده می شود (نگاره 7-3).

4- عناب خرمایی4  :

از نظر شکل و اندازه میوه در ابتدا باریک و دراز بوده که به تدریج و با رسیدن آن  کشیده ، دراز و تا  32 میلیمتر می رسد و به اندازه یک خرمای معمولي می شود . طعم و مزه بسیار خوشمزه و ماندگاری بالا دارد . رنگ  فرابر آن قرمز تیره  است . ديررس بوده و دارای هسته درشت و فاقد زایده نیش مانند در انتهای هسته میوه و به اندازه  5 میلیمتر می باشد. درخت دارای خار می باشد . این نوع میوه درغالب نقاط استان خراسان جنوبی و روستای مقام ساری  در استان مازندران دیده می شود(نگاره 7-4).

 5- عناب هسته درشت :

عنابی است که از نظر رنگ و طعم تفاوتی با سایر عنابها نداشته ولی دارای هسته چوبی درشت می باشد و از نظر اندازه میوه 25 میلیمتر می شود و دارای هسته درشت و به اندازه 18 میلیمتر می باشد، فرابر به رنگ قرمز روشن و درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه در غالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای کنگان دیده  می شود.(نگاره7-5)

6- عناب گردویی 1 :

عناب کروی شکل بزرگ با رنگ و طعم مناسب و ماندگاری بالایی  می باشد که در صورت تغذیه مناسب و وجود آب کافی برای آبیاری تا حدودی به درشتی یک گردو می شود . دارای هسته متوسط با فرورفتگی در دو طرف هسته خود می باشد .  هسته چوبی ، درشت و به اندازه  8 تا 10 میلیمتر می باشد . از نظر اندازه میوه  20 تا 25 میلیمتر می شود ، درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه  در غالب نقاط استان خراسان جنوبی  ازجمله : روستای کنگان و چاه کلنگی خواه  دیده می شود(نگاره 7-6).

7- عناب گردویی2 :

عناب کروی شکل بزرگ با رنگ قرمز خونی و تیره ، طعم مناسب و ماندگاری بالایی می باشد که در صورت تغذیه مناسب و وجود آب کافی برای آبیاری تا حدودی به درشتی یک گردو می شود . هسته با فرورفتگی در دو طرف  خود می باشد و دارای هسته چوبی درشت به اندازه 8 تا 10 میلیمتر می باشد و از نظر اندازه میوه 20 تا 25 میلیمتر می شود . درخت دارای خار می باشد . این نوع میوه درغالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای درح ، گیوک ،گزیگ دیده می شود (نگاره7-7 ).

 8 – عناب گردویی3  :

عناب کروی شکل بزرگ با رنگ قرمزروشن و طعم مناسب و ماندگاری بالایی می باشد که در صورت تغذیه مناسب و وجود آب کافی برای آبیاری تا حدودی به درشتی یک گردو می شود . دارای هسته ای متوسط با فرورفتگی در دو طرف هسته خود می باشد و از نظر اندازه میوه  20 تا 25 میلیمتر می شود. هسته ریز و کوچک و به اندازه3 تا  4 میلیمتر می باشد . درخت دارای خار   می باشد. این نوع میوه درغالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای سیوجان، گیوک و خانقاه بردسکن دیده می شود (نگاره 7-8).

9-  عناب انگشت عروس 1  :

عنابی باریک و دراز که از نظر اندازه از عنابهای معمولی کوچکتر و باریکتر و به خوش رنگی واریته های دیگر می باشد و شبیه پوکه می باشد و از نظر اندازه میوه 15 تا 18 میلیمتر می شود و دارای هسته متوسط و به اندازه 5 میلیمتر می باشد . درخت دارای خار می باشد . این نوع میوه در غالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای کشوک پایین بیرجند دیده می شود (نگاره 7-9).

10-عناب انگشت عروس 2  :

عنابی باریک و دراز که از نظر اندازه از عنابهای معمولی کوچکتر و باریکتر و به خوش رنگی واریته های دیگر می باشد و شبیه پوکه می باشد و از نظر اندازه میوه 10 تا 12 میلیمتر می شود و دارای هسته متوسط و به اندازه 3 میلیمتر می باشد .درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه درغالب نقاط استان خراسان جنوبی از جمله : روستای روستاهای کشوک پایین بیرجند ،درخش و آسیابان دیده  می شود (نگاره 7-10).

 11 – عناب پستانکی  1 :

عنابی است که در ابتدا پهن و سپس از وسط میوه دارای کمربندی شده که میوه را به دو بخش کوچک و بزرگ جدا می کند.از نظر رنگ و طعم به مانند سایر واریته ها  می باشد و دارای ماندگاری بالاییست که این درخت به نام محلی و رایج سینه مردی شهرت دارد. اندازه میوه 13 میلیمتر می شود و دارای هسته متوسط و به اندازه 5 میلیمتر  می باشد . درخت دارای خار می باشد. (نگاره 7-11) این نوع میوه در روستای برزادران بیرجند دیده می شود .

12- عناب پستانکی  2  :

عنابی است که در ابتدا پهن و سپس از وسط میوه دارای کمربندی شده که میوه را به دو بخش کوچک و بزرگ  جدا می کند .از نظر رنگ و طعم به مانند سایر واریته ها می باشد و دارای ماندگاری بالاییست و این درخت به نام محلی و رایج سینه دختری شهرت دارد.اندازه میوه 10 میلیمتر می شود و دارای هسته متوسط و به اندازه 3 تا 5  میلیمتر می باشد .درخت دارای خار می باشد. این نوع میوه  در روستای برزادران بیرجند دیده می شود(نگاره 7-12).

« 1 2 3 4»

دیدگاهتان را بنویسید