اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

اقتصاد توليد و بازاريابي عناب

6- اشتغال زایی عناب :

با توجه به شرايط خاص منطقه جنوب خراسان مثل كمبود بارندگي، كم آبي عمومي، گرما ، كاهش رطوبت نسبي هوا  به ویژه در تابستان، شوري آب، شور يا  قليايی بودن خاكها ، كشت وكار بسياري از گياهان متداول به صورت تجاري محدود شده است، عناب به عنوان يك محصول اقتصادي جايگاه ويژه اي در ميان محصولات كشاورزي را به خود اختصاص داده و سهم بزرگي را در اقتصاد كشاورزي اين منطقه دارا مي باشد ، به طوري كه امروزه درآمد هزاران خانوار روستايي در جنوب خراسان به توليد عناب وابسته است . در حال حاضر و بر اساس اطلاعات موجود، براي هر هكتار عناب كاري تعداد 7 تا 8 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و تعداد 8954 بهره بردار یا  2634 خانوار روستایی در زنجيره توليد و توزيع اين محصول فعاليت دارند[1] ، لذا توسعه كاشت عناب در اين منطقه در كاهش نرخ بيكاري تأثير بسزایي دارد و كاشت عناب  می تواند به عنوان يكي از عوامل جلوگيري از  مهاجرت روستاییان محسوب شود .قسمت اعظم عناب كشور در خراسان جنوبي توليد مي شود و نقش بسزایي در اقتصاد خانواده هاي روستایي اين منطقه ايفاء مي كند ، در مجموع با حدود 1168هكتار  سطح زير كشت عناب  و 1702 تن درکل سطح عناب کاری ، ارزش كل عناب توليدي به حدود  57.8 ميليارد ريال  مي رسد و در صورتي كه اين محصول جايگاه واقعي خود را در صادرات كسب كند ، تأثير آن بر اقتصاد منطقه به خصوص در زمانهاي خشكسالي چشمگیر خواهد بود.

7- برآورد اقتصادي :

هزينه هاي توليد عناب شامل دو بخش است : بخش اول شامل هزينه هاي كاشت و نگهداري تا سال باردهي  و بخش دوم شامل هزينه هاي برداشت محصول است كه به هزينه هاي بخش اول اضافه مي شود ، مجموع اين هزينه ها ، هزينه كل توليد را شامل مي شود .تحقيقات و برآورد هاي انجام شده نشان مي دهد كه براي احداث يك هكتار باغ عناب با احتساب 12% هزينه هاي پيش بيني نشده اعتباري در حدود 30 ميليون ريال مورد نياز مي باشد كه با فرض اینکه متوسط عملكرد تولید عناب استان در هر هکتار به مقدار 3055 تن و قيمت عمده فروشي 3100 تومان باشد ، هزينه فروش محصول برابر با  94.705 ميلیارد ریال مي باشد و با توجه به 50 سال عمر اقتصادي عناب ، ساليانه 40 هزار تومان هزينه هاي جاري خواهد بود كه پس از كسر هزينه فروش و هزينه احداث مي توان سود خالص را محاسبه کرد و با توجه به عمر اقتصادي عناب ، می توان به راحتي به اقتصادي بودن كاشت اين محصول پي برد.

(آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و خراسان رضوی،1376 تا 1388).

8- پيشنهاد هاي پژوهشي عناب :

اولويتهاي تحقيقاتي يك محصول براساس مشكلات عمده و نياز هاي اساسي توليد آن محصول تعيين مي شود . اين اولويتها ممكن است براثر تغيير در شرايط و طي زمان تغيير کند .در زیر محور ها و موضوعات مهم پژوهشي عناب به اختصار ارائه می شود :

(کرباسی،1381 و دانشور و مظهری، 1379)

1-بررسي روشهاي مناسب جهت تكثير عناب.

2 -بررسي برداشت مكانيزه و ساده تر در  عناب.

3- مطالعه گونه ها و تیپهای مختلف عناب و چگونگی اصلاح ارقام آنها از جنبه های کمی و کیفی.

4- توليد واریانتهاي مختلف غذایي و دارویي.

5- بررسي آفات و بيماريهای عناب.

6- تعيين دقیق نيازهای كودي و آبي عناب.

7- بررسي عوامل تأثيرگذار بركيفيت عناب.

8- بررسيهاي اقتصادي و صادرات عناب.

9- بررسيهاي سيتولوژيك عناب.

10- مطالعه اثرات هرس  در افزایش عملکرد عناب.

11- ايجاد ايستگاه تحقيقات عناب و طراحي سايت اينترنتي ویژه عناب.

12- برگزاری سمپوزیوم،جشنواره و همایش برای معرفی هر چه بیشتر این گونه .

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید