جدول 1-2 -آمار سطح زیر کشت عناب در ایران در سال 1388

نام شهر جمع کل هکتار میزان کل تولید(تن)
خراسان جنوبی 1168 1702
خراسان رضوی 31 9
اصفهان 3 8
فارس 6 15
کرمان 2 0/5
لرستان 50 50
یزد 2 1
جمع کل 1260 1785.5

 

 

 

 

 

 

 

 

پراکندگی گونه های  جنس  زیزیفوس درجهان(نقشه 1-1) (1 و 2 ) :

قاره : آفریقا (آفریقای گرمسیری – آفریقای شمالی ، ناحیه ساحل و زیمباوه ، آفریقای جنوبی)

گونه :

Z.abyssinica Hochst ، Z.mucronataWilld ، Z.lotus lamk.، Z.mauritiana Lamk.

قاره : آسیا(آسیای میانه ، چین ، هند ،کره ، مالزی، پاکستان ،آسیای گرمسیری )

گونه :

Z.spina-christi Wild ، Z.jujuba Mill.، Z.mauritiana Lamk.، Z.nummularia w.i.a  Z.oenoplia Mill. ، Z.rotundifolia Lam.، Z.rugosa Lamk.، Z. sativa Gaertn ,Z.xylopyra Wild

قاره : استرالیا(استرالیا)

گونه :                                                                                                                                   Z.mauritiana Lamk

قاره : اروپا(مدیترانه)

گونه :

Z.jujuba Mill، Z.lotus Lamk. Z.mauritiana Lamk. Z.Sative Gaertn

قاره :آمریکای شمالی(مکزیک ، آمریکا)

گونه :

Z.amole M.C.johnst.، Z.celata J.i.h.، Z.jujube  Mill، Z.mexicana Rose، Z.obtusifolia Gray

قاره : آمریکای جنوبی(ونزوئلا ، آرژانتین و پاراگوئه)

گونه :

Z.mistol Griseb.، Z.joazeiro Nart.، Z.obtusifolia S.Moore.، Z.cinnamomeum Tr.&Pl

« 1 2 3 4 5 6 7 8»