اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران

جدول 1-3 – پراکنش آماری جنس زیزیفوس  در دنیا (2 )

درصد تمایز گونه ها شمارش گونه ها درصد در قاره ها قاره
(No.)(%)
8293.28851.8آسیا
1967.92816.5آفریقا
2890.33118.2شمال آمریکا
2794.42816.5جنوب آمریکا
222.295.3اقیانوسیه
36052.9اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

5- اهميت اجتماعي –  اقتصادي عناب :

عناب از جمله درختان مقاومي است كه قابليت رشد و توليد در زمينهاي كم آب و شور را دارا مي باشد و توجه بيشتر به آن ضمن بالا بردن ظرفيت توليد محصولات كشاورزي در حفاظت خاك نيز مي تواند ، مؤثر باشد . اکثر زمينهاي كشاورزي در استان خراسان جنوبي به دليل شوري خاك و آب براي كشت بيشتر محصولات باغي مناسب نيستند از اینرو ، در برخي مناطق به ويژه در20 سال گذشته عناب ، به عنوان محصول اصلي مطرح شده و هم اكنون سطح زير كشت آن در خراسان جنوبی از 90 هكتار در سال 1367 به 780  هكتار در سال 1387 رسيده است .تطابق و سازگاري اين محصول با محيط و عشق و علاقه شديد مردم به عناب موجب شد كه در سالهای اخیر غالب باغات احداثي در استان خراسان جنوبی به اين محصول اختصاص داده شود و در حال حاضر كمتر باغي را مي توان يافت كه در آن عناب كشت نشود . بدون شک وجود باغات قديمي در سطوح زياد و در نقاط غير هموار بدون وجود مردماني كه از جان خود مايه گذاشته اند ،امكان پذير نبوده است و همين امر با گذشت زمان به صورتي در آمده كه مردم نيز كاملاً به اين درخت وابسته شده و يكي از مهمترین راههاي امرار معاش خود را درگرو حفظ و نگهداري اين درختان ديده اند . گرچه كاملا معلوم است شرايط اقليم خاص منطقه از قبيل كمبود آب كه از اعصار قديم مسأله ساز بوده ،موجب شده است كه مردم محصولاتي مانند عناب ، زرشك و زعفران را براي كاشت انتخاب كنند . هر چند در قدیم هيچ نهادي به منظور راهنمايي باغداران عناب كار وجود نداشته ولي تلاش و كوشش شبانه روزي باغداران منجر به ايجاد باغات عناب از مناطق مسطح تا دل سنگها را در نقاط صعب العبور این استان امكان پذير كرده است .

6- اهميت زيست محيطي عناب :

حفظ جوامع گياهي به دليل تكيه گاه استواري كه براي تداوم  و ارتقاي سطح زندگي انساني به شمار مي رود ، اهميت بسياري دارد . عناب با توجه به تنوع فراواني كه دارد، يكي از ذخاير توارثي گياهي ارزشمند كشورمان محسوب مي شود. در سالهاي اخير برخي گونه هاي تزیيني عناب در آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است، اين درخت به دليل سازگاري فوق العاده با شرايط سخت محيطي به ويژه در مناطق كوهستاني به عنوان يكي از اجزاي پوشش سبز طبيعي، نقش مهمي را در تعديل آب و هواي منطقه وجلوگيري از فرسايش خاك و ايجاد روان آب سطحي باعث مي شود     (Depommier ،1988).

« 1 2 3 4 5 6 7 8»

دیدگاهتان را بنویسید