پاسخ به سوال3

سوال3 : شاید آخوند بیش از حد  وابسته به حکومت و به نوعی آخوند درباری بوده است.

1.اگر بخواهیم حکومت وقت را در بدترین حالت یک حکومت فاسد در نظر بگیریم و سپس به این نتیجه برسیم که آخوند به دلیل حمایتهای خود از این حکومت شایسته یک چنین تخفیفهایی گردیده است پس مجبوریم در صحت انتخاب و بینش آقا سید ابوطالب قاینی [1]و آیت ا… صدر [2] نسبت به آخوند نیز با شک و تردید نگاه کنیم.

2.حضرات آیات محمد باقر گازاری و هادوی نیز هر کدام زمانی در همین حکومت محلی ، حاکمیت شرع قهستان را بر عهده داشتند ،پس مجبوریم قبول کنیم که آنها نیز درباری بوده اند.

3.در نامه جناب آقای هادوی به داماد آخوند برای رسیدگی به مسائل شرعی ناحیه هردنگ و سرچاه از آخوند با عنوان شخصی که انتظاما امتیاز مخصوصی از کلیه قاینات داشته اند،یاد می شود ؛آیا زمان کتابت این نامه آیت ا… هادوی تحت فشار حکومت بوده و مجبور به نوشتن چنین نامه ای شده است یا اینکه واقعا آخوند شایسته برخورداری از این صفت بوده است.

4.آخوند از سال 1299 قمری به زادگاهش بر می گردد و علاقه ای به حضور در بلاد بیرجند از خود نشان نمی دهد در حالی که با بودن در این شهر می توانست از مزایای واقعی نزدیکی به حکومت برخوردار گردد نه فقط معافیت مالیاتی آنها،آنچنانکه حتی محل دفن آخوند نیز کاملا گمنام و هم اکنون در 100 کیلومتری بیرجند در روستای خالی از سکنه مبادی قرار گرفته ولی علمای همطراز او حداقل از قبور در شان خود بهره مندند.آیا شخصی که وابستگی شدید به دربار داشته لیاقت بهره مندی از قبری مناسب شان و منزلت خود را نداشت؟

5.اگر بخواهیم سوال مطرح شده را صحیح در نظر بگیریم باز هم از اهمیت قضیه چیزی کم نمی شود ، چرا که معمولا حکومتها برای کسب احترام مردمی نیاز به حمایت از یک روحانی دارند که مورد قبول علمای وقت و خود مردم برای رسیدگی به مسائل شرعی آنها باشد.

6.  در سند حکومتی به شماره 1/71453 حکومت قاینات و سیستان؛کارگزار حکومتی بنا به گزارش واصله به محمد ابراهیم شوکت الملک می نویسد که افراد و ملّاهای ذیل قصد هرزگی و توطئه بر علیه حکومت داشته و در این موضوع ارتباطی هم با حاجی نصیر السلطنه داشته اند و لازم است که این افراد مهار تا  مایه شورش و سرکشی مردم مناطق عربخانه،جلگه ماژان و ناحیه هردنگ بر علیه شما نشوند :

حاجی ملا ولی ا.. ،میر محمد اسماعیل پسر میر مکرم داماد ملا محمد حسن هردنگی،آقا حسین پسر عبدا.. خان کرمانی داماد میر محمد بیک ( نایب حکومت) و برادر زاده علیخان شیبانی(نایب جلگه قیس آباد)، شیخ اسماعیل همشیره زاده ملا محمد حسن هردنگی،میر محسن داماد ملا محمد حسن هردنگی و غیره.

نکاتی در باب این سند :

1- هر چند در این سند مستقیم به خود آخوند اشاره نشده است ولی افراد نام رفته در این سند، شاگردان محلی آخوند ، دایی ایشان (میر مکرم دایی او بوده است)،دامادهای وی و یا خواهر زاده ایشان می باشند.اگر آخوند با سیستم حکومت و بر علیه جبهه حاکم در ناحیه می بود پس  برگشت وی از سال 1299 قمری  به زادگاهش و رجعت به میان همین مردمی که با حکومت  مشکل دارند چه توجیهی می توانست داشته باشد.مگر اینکه وی نیز رضایت چندانی از ماندگاری در حکومت وقت نداشته باشد و بهترین صلاح خود را برای ادامه وظایف دینی محوله در زندگی روستا نشینی دیده باشد.حال پس وجود این همه احکام مربوط به تخفیف مالیاتی وی چه دلیلی می توانست داشته باشد.چون آخوند از جنبه علمی و معنوی آنقدر بالا بوده که حکومت وقت ، برای کسب احترام مردمی  مجبور به صدور احکام مربوط به تخفیف مالیاتی برای وی گردیده است.

7. ایشان از جنبه علمی و معنوی آنقدر بالا بوده که توانسته نظر مرجع بزرگوار سید اسماعیل صدر را در زمانی که دو مجتهد بزرگ قهستان حضور داشته اند (که یکی شاگرد خود سید اسماعیل و دیگری اجازه نقل حدیث از ایشان داشته است) را جلب کند.

8 . وجود سندی به خط مبارک جناب صدر در سال 1322 قمری که به او تاکید  می کند کما فی السابق به امورات حسبیه قهستان بپرداز و در آن به آخوند اجازه نقل حدیث و روایت را به مومنین قهستان می دهد این شائبه و شک بی اساس را از میان بر می دارد.[1] ایشان خود زمانی حاکمیت شرع را در همین حکومت به عهده داشته است.

[2] آیت ا… صدر به  ملا محمد حسن هردنگی اجازه نیایت،نقل روایت و حدیث داده است.درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .