ولایت مطلقه فقیه آخوند ملا محمد حسن در ناحیه هردنگ

در سند ذيل شخصي که رئيس دیوان ماليه قاینات است به امير قاینات مي نویسد که اموراتي که در ناحيه هردنگ مي شود خلاف سایر نقاط که کارگزار دیواني دارد همه امورات آن توسط حاکم شرع صورت گرفته و تا به مردم در مسائل مختلف گير مي دهيم مي گویند که از آخوند ملا محمد حسن نامه مي گيریم که حرف ایشان در حکومت نرو ندارد و اگر حکومت به حرف او نخواهند کرد تا محصل فرستاده و خراج گرفته شود و گر نه هم که امر فرمان شماست و در هر صورت این آخوند اگـر صدمه نخورد گستاخ تر مي شود .

– در این سند مشخص است که آخوند از احترام بالايي در پيش امرای قاینات برخودار بوده چرا که تمام امورات مالي قاینـات

که توسط نایبهای حکومتي صورت مي گرفته در این بلوک توسط حاکم شرع آخوند ملا محمـد حسـن هردنگـي صـورت مـي

گرفته است.

– به نظر مي آید امرای وقت قاینات از عظمت و بزرگي و احترام آخوند در بين مردم و به علماء مي ترسيدند چرا کـه ایـن

شخص در نامه مي نویسد اگر به حکم آخوند ملا محمد حسن هردنگي عمل نخواهيد کرد تا اقدام کنم.

– ولايت  مطلقه آخوند در بلوک هردنگ، عربخانه، ميغان و گيو و محتاران که از بلوکهای 9 گانه قاینات  قديم (خراسان جنوبي فعلي) خود نشانگر بزرگي جایگاه علمي و معنوی وی در حکومت داشته که باعث شده به گونه ای کاملا مستقل عمل نموده تا موجبات نارضایتي برخي از مقامات بلند پایه قاینات را برانگيزد.

– این سند در اسناد خانوادگي آخوند یافت شده است،یعني اینکه این نامه دوباره از طریق حکومت به دست جنـاب آخونـد رسيده و این موضوع نيز دليلي است بر تسلط مذهبي بلاي آخوند بر تصميمات و رفتارهای امرای قاینات

 درج مطالب این پایگاه با ذکر منبع در رسانه های دیگر بلامانع می باشد .